UCHWAŁA Nr V/29/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 26 stycznia  2011 roku

 

w sprawie utworzenia świetlicy środowiskowej przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy  Społecznej w Nowem.

 

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z  2001 r.  Nr 142, poz.1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12  i art. 71
ust. 1  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. 
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.
[2]) art. 4 (1) ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przwciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.
[3]) uchwala się, co następuje:

 

§1. Tworzy się świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży.

 

§2. Świetlica jest prowadzona przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Nowem.

 

§3. Za funkcjonowanie świetlicy odpowiada Kierownik MGOPS w Nowem, który określa w porozumieniu z Burmistrzem regulamin placówki.

 

§4. Siedzibą świetlicy środowiskowej jest budynek w Nowem przy ul. Pod Murami 2.

 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2011 roku.

 

 

                                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                                         mgr Marek Słomiński

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr V/29/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie utworzenia świetlicy środowiskowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowem.

 

Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt. 12 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy prowadzenie i zapewnianie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego. Natomiast art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej pozwala, w celu wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny dziecka, na objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, jaką jest świetlica. Taką potrzebę widzimy w stosunku do dzieci
i młodzieży niedostosowanej społecznie, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, w szczególności z powodu nadużywania przez kogoś z członków rodziny alkoholu. Świetlica będzie zapewniała pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, stałą pracę z rodziną dziecka, a także w miarę możliwości i potrzeb zajęcia socjoterapeutyczne i terapeutyczne.

Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej jest niezbędnym działaniem Gminy w kierunku przeciwdziałania patologii i wykluczeniu społecznemu oraz propagowaniu trzeźwego stylu życia.

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458.

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz 1551, Nr 219, poz. 1706,
Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842.

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 115, poz.793, Nr 176, poz. 1238,
z 2008r. Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 144  poz.1175, z 2010r. Nr 47, poz.278, Nr 127,
poz. 857.