Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7625629
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2011

Kategorie
  Uchwała Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Nowem z 26.01.2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej (1)
  Uchwała Nr V/26/26/11 Rady Miejskiej w Nowem z 26.01.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchom (1)
  Uchwała Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Nowem z 26.01.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych (1)
  Uchwała Nr V/28/11Rady Miejskiej w Nowem z 26.01.2011 r. w sprawie szczególowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powólywania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowem (1)
  Uchwała Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Nowem z 26.01.2011 r, w sprawie utworzenia świetlicy środowiskowej przy MGOPS w Nowem (1)
  Uchwała Nr V/30/11 Rady Miejskiej w Nowem z 26.01.2011 r. w sprawie nadania jednolitego tekstu Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem (1)
  Uchwała Nr V/31/11 Rady Miejskiej w Nowem z 26.01.2011 r. w sprawie uchwalenia na 2011 rok wspólpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi (1)
  Uchwała Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Nowem z 23.02.2011 r. w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 odprowadzanychścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Nowem z 23.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2011 (1)
  Uchwała Nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Nowem z 23.02.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na l (1)
  Uchwała Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Nowem z 23.02.2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 (1)
  Uchwała Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Nowem z 23.02.2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r. (1)
  Uchwała Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Nowem z 23.02.2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności MGOPS w Nowem za okre (1)
  Uchwała Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Nowem z 23.02.2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbior (1)
  Uchwała Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Nowem z 23.02.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnej przychodni w Nowem (1)
  Uchwała Nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Nowem z 23.02.2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierzawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów oraz zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury .... (1)
  Uchwała Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Nowem z 23.02.2011 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie przystapienia Gminy Nowe do Stowarzyszenia "Polskie Zamki Gotyckie" z siedzibą w Olsztynie (1)
  Uchwała NrVII/42/11 Rady Miejskiej w nowem z 16.03.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Mątawy (1)
  Uchwała Nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Nowem z 30.03.2011 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publiicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Nowem (1)
  Uchwała Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Nowem z 30.03.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 r. (1)
  Uchwała Nr VIII/45/11 Rady Miejskiej w Nowem z 30.03.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości (1)
  Uchwała Nr VIII/46/11 Rady Miejskiej w Nowem z 30.03.2011 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1)
  Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Nowem z 30.03.2011 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (1)
  Uchwała Nr IX/48/11 Rady Miejskiej w Nowem z 25.05.2011 r. w sprawie przystapienia Gminy Nowe do Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie (1)
  Uchwała Nr IX/49/11 Rady Miejskiej w Nowem z 25.05.2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomoścu oznaczonej numerem działki 598/1 o pow. 0,2733 ha położonej w Nowem (1)
  Uchwała Nr IX/50/11 Rady Miejskiej w Nowem z 25.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowe na rok 2011 (1)
  Uchwała Nr X/51/11 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok (1)
  Uchwała Nr X/52/11 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2011 r. w sprawie absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budżetu na rok 2010 (1)
  Uchwała Nr X/53/11 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminna Przychodnia w Nowem środka trwałego (1)
  Uchwała Nr X/54/11 Rady Miejskiej w Nowem z 20.06.2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe za okres 2009 - 2010 (1)
  Uchwała Nr X/55/11 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2011 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (1)
  Uchwała Nr X/56/11 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2011 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009-2015 (1)
  Uchwała Nr X/57/11 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowe na rok 2011 (1)
  Uchwała Nr X/58/11 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2011 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników w sądach powszechnych (1)
  Uchwała Nr XI/59/11 Rady Miejskiej w Nowem z 30.08.2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy No (1)
  Uchwała Nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Nowem z 30.08.2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (1)
  Uchwała Nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Nowem z 30.08.2011 r. w sprawie budżetu Gminy Nowe na rok 2011 (1)
  Uchwała Nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Nowem z 30.08.2011 r. w sprawie ustalenia wysokościopłat za swiadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez gminę Nowe (1)
  Uchwała Nr XI/63/11 Rady Miejskiej w Nowem z 30.08.2011 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie osobom i rodzinom pomocy w zaakresie dozywiania w ramach wieloletniego ...... (1)
  Uchwała Nr XI/64/11 Rady Miejskiej w Nowem z 30.08.2011 r w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (1)
  Uchwała Nr XI/65/11 Rady Miejskiej w Nowem z 30.08.2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia sie bez daalszego biegu (1)
  Uchwała Nr XI/66/11 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia sie bez dalszego biegu (1)
  Uchwała Nr XI/67/11 Rady Miejskiej w Nowem z 30.08.2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (1)
  Uchwała Nr XI/68/11 Rady Miejskiej w Nowem z 30.08.2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (1)
  Uchwała Nr XI/69/11 Rady Miejskiej w Nowem z 30.08.2011 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji (1)
  Uchwała Nr XII/70/11 Rady Miejskiej w Nowem z 28.09.2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów (1)
  Uchwała Nr XII/71/11 Rady Miejskiej w Nowem z 28.09.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za swiadczenia przedszkola samorzadowego prowadzonego przez Gminę Nowe (1)
  Uchwała Nr XII/72/11Rady Miejskiej w Nowem z 28.09.2011 r.w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki (1)
  Uchwała Nr XII/73/11 Rady Miejskiej w Nowem z 28.09.2011 r. zmieniająca budżet gminy Nowe na 2011 r. (1)
  Uchwała Nr XII/74/11 Rady Miejskiej w Nowem z 28.09.2011 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Bur (1)
  Uchwała Nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Nowem z 28.09.2011 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia (1)
  Uchwała Nr XIII/76/11 Rady Miejskiej w Nowem z 26.10.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (1)
  Uchwała Nr XIII/77/11 Rady Miejskiej w Nowem z 26.10.2011 r.w sprawie wyboru ławników (1)
  Uchwała Nr XIII/78/11 Rady Miejskiej w Nowem z 26.10.2011 r. w sprawie powolania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników (1)
  Uchwała Nr XIII/79/11 Rady Miejskiej w Nowem z 26.10.2011 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata (1)
  Uchwała Nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Nowem z 26.10.2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki (1)
  Uchwała Nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Nowem z 26.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowe na rok 2011 (1)
  Uchwała Nr XIV/82/11 Rady Miejskiej w Nowem z 16.11.2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Nowem przed sądami administracyjnym (1)
  Uchwała Nr/XIV/83 Rady Miejskiej w Nowem z 16.11.2011 w sprawie opłaty targowej (1)
  Uchwała Nr XIV/84/11 Rady Miejskiej w Nowem z 16.11.2011. w sprawie ustalenia ustalenia stawek podatku od nieruchomości (1)
  Uchwała Nr XIV/85/11 Rady Miejskiej w Nowem z 16.11.2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 r. przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2011 r. (1)
  Uchwała Nr XIV/86/11 Rady Miejskiej w Nowem z 16.11.2011 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (1)
  Uchwała nr XIV/87/11 Rady Miejskiej w Nowem z 16.11.2011 r. wsprawie okreslenia wysokości stawek opłaty miejscowej (1)
  Uchwała Nr XIV/88/11 Rady Miejskiej w Nowem z 16.11.2011 r. w sprawie inkasa od podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości (1)
  Uchwała Nr XIV/89/11 Rady Miejskiej w Nowem z 16.11.2011 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie okreslenia wzorów formularzy podatkowych (1)
  Uchwała Nr XIV/90/11 Rady Miejskiej w Nowem z 16.11.2011 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2011 (1)
  Uchwała Nr XVI/91/11 Rady Miejskiej w Nowem z 16.11.2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nierucchomości oznaczonej numerami działek 1284 i 1285 o łącznej powierzchni 0,1020 ha położonej w Nowem przy ul. Jana Pawła II (1)
  Uchwała Nr XIV/92/11 Rady Miejskiej w Nowem z 16.11.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerami działek 450/8 i 458/10 położonej w Nowem przy ul.Kolejowej (1)
  Uchwała Nr XIV/93/11 Rady Miejskiej w Nowem z 16.11.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczeniena czas nieokreślony PUM Sp. z o.o. w Nowem nieruchomości wraz ze wszystkimi .... (1)
  Uchwała Nr XIV/94/11 Rady Miejskiej w Nowem z 16.11.2011 r. w sprawie uchwalenia na 2012 rok programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi (1)
  Uchwała Nr XIV/95/11 Rady Miejskiej w Nowem z 16.11.2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksy boisk Moje boisko orlik 2012 usytuowanego przy Szkole Podstawowej nr 2 im Arkadego Fiedlera w Nowem przy ulicy Myśliwskiej 2b (1)
  Uchwała Nr XV/96/11 Rady Mejskiej w Nowem z 14.12.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości (1)
  Uchwała Nr XV/97/11 Rady Miejskiej w Nowem z 14.12.2011 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie stawek opłaty miejscowej (1)
  Uchwała Nr XVI/98/11 Rady Miejskiej w Nowem z 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe w 2012 r. (1)
  Uchwała Nr XVI/99/11 Rady Miejskiej w Nowem z 28.12.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2012-2032 (1)
  Uchwała Nr XVI/100/11 Rady Miejskiej w Nowem z 28.12.2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 (1)
  Uchwała Nr XVI/101/11 Rady Miejskiej w Nowem z 28.12.2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na 2012 rok (1)
  Uchwała Nr XVI/102/11 Rady Miejskiej w Nowem z 28.12.2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (1)
  Uchwała Nr XVI/103/11 Rady Miejskiej w Nowem z 28.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej,Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1)
  Uchwała Nr XVI/104/11 Rady Miejskiej w Nowem z 28.12.2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (1)
  Uchwała Nr XVI/105/11 Rady Miejskiej w Nowem z 28.12.2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia (1)
  Uchwała Nr XVI/106/11 Rady Miejskiej w Nowem z 28.12.2011 r.w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu dla Gminy Nowe na lata 2012-2032"" (1)
  Uchwała Nr XVI/107/11 Rady Miejskiej w Nowem z 28.12.2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 460/2 położonej w Nowem (1)
  Uchwała Nr XVI/108/11 Rady Miejskiej w Nowem z 28.12.2011 r. w sprawie przyznania diet sołtysom (1)
  Uchwała Nr XVI/109/11 Rady Miejskiej w Nowem z 29.12.2011 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub Gminę (1)
  Uchwała Nr XVI/110/11 Rady Miejskiej w Nowem z 28.12.2011 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na 2011 r. (1)