Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7823911
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2011 r.

Kategorie
  Zarządzenie nr 8/2011 Burmistrza Nowego z 4.01.2011 r. w sprawie odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)
  Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Nowego z 4.01.2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)
  Zarządzenie Nr 10/2011 Burmistrza Nowego z 4.01.2011 r. w sprawie odwołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (1)
  Zarządzenie Nr 11/2011 Burmistrza Nowego z 4.01.2011 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (1)
  Zarzadzenie Nr 12/2011 Burmistrza Nowego z 4.01.2011 r. w sprawie odwołania pełnomocnika d/s uzaleznień (1)
  Zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Nowego z 4.01.2011 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)
  Zarządzenie Nr 14.2011 Burmistrza Nowego z 24.01.2011 r. w sprawie zmiany stawki podatku od towarów i usług (1)
  Zarządzenie Nr 15/2011 Burmistrza Nowego z 18.01.2011 r. w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad udzielania zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi przez gminę Nowe .... (1)
  Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Nowego z 18.03.2011 r.w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniach o wartości powyżej lub poniżej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych (1)
  Zarządzenie Nr 17.2011 Burmistrza Nowego z 27.01.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego (1)
  Zarządzenie Nr 18/2011 Burmistrza Nowego z 27.01.2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Świetkicy Socjoterapeutycznej w Nowem (1)
  Zarzadzenie Nr 19/2011 Burmistrza Nowego z 17.02.2011 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami ... (1)
  Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Nowego z 17.02.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2011 na wykonywanie zadań gminy w zakresie: upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, ochrony tradycji i ... (1)
  Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Nowego z 17.02.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2011 na wykonywanie (1)
  Zarządzenie Nr 22/2011 r. Burmistrza Nowego z 17.02.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3/2011 na wykonywan (1)
  Zarzadzenie Nr 23/2011 Burmistrza Nowego z 17.02.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2011 na wykonywanie zadań publicznych zzwiązanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu (1)
  ZArzadzenie Nr 24/2011 Burmistrza Nowego z 2.03.2011 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej kontroli w Samodzielnym Publicznym Z (1)
  Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Nowego z 10.03.2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Nowem (1)
  Zarzadzenie Nr 26/2011 Burmistrza Nowego z 10.03.2011 r. w sprawie określenia podstawowego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Nowem oraz określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzedu .... (1)
  Zarzadzenie Nr 27.2011 Burmistrza Nowego z 21.03.2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe za 2010 r. (1)
  Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Gminy Nowe z 10.03.2011 w sprawie powołania składu oraz okreslenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie "Upowszechniania i rozwój ... (1)
  Zarzadzenie Nr 29/2011 r. Burmistrza Gminy Nowe z 10.03.2011 w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie pod nazwą "Wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia" (1)
  Zarzadzenie Nr 30/2011 Burmistrza Gminy Nowe z 10.03.2011 r. w sprawie powołania składu oraz okreslenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie pod nazwą "Wspieranie zadań z zakresu pomocy ... (1)
  Zarzadzenie Nr 31/2011 Burmistrza Nowego z 10.03.2011 r.ww sprawie powołania składu oraz okreslenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie pod Nazwą " Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i rekreacji" (1)
  Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Nowego z 21.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2011 na wykonywanie zadań gminy w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, ochrony ..... (1)
  Zarządzenie Nr 33/2011 Burmistrza Nowego z 21.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2011 na wykonywanie zadń publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania działań z zakresu ochrony i .. (1)
  Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Nowego w sprawie ogłoszenia roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2011 w zakresie wspierania zadań z zakresu pomocy społecznej i reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (1)
  Zarzadzenie Nr 35/2011 Burmistrza Nowego z 21.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania ..... (1)
  Zarządzenie Nr 36/2011 Burmistrza Nowego z 23.03.2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 37/2011Burmistrza Nowego z 23.03.2011 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Nowem zarządzonych na 27.03.2011 r. (1)
  Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Nowego z 24.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na hasło promocyjne Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Nowego z 23.03..2011 r w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego (1)
  Zarzadzenie Nr 40/2011 Burmistrza Nowego z 7.04.2011 r. w sprawie zmiany regulaminu konkursu na hasło promocyjne Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Nowego z 7.04.2011 r. w sprawie powołania składu praz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej do oceny projektów złożonych na konkurs na hasło promocyjne Gminy Nowe (1)
  Zarzadzenie Nr 42/2011 Burmistrza Nowego z 11.04.2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 20 (1)
  Zarządzenie Nr 43/2011 Burmistrza Nowego z 14.04.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 5/2011 na wykonywanie zafdań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji (1)
  Zarządzenie nr 44/2011Burmistrza Nowwgo z 15.04.2011 r. w sprawie roztrzygnięcia konkursu na hasło promocyjne Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 48/2011 Burmistrza Nowego z 5.05.2011 r. w sprawie powołania składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Nowem (1)
  Zarzadzenie Nr 49/2011 Burmistrza Gminy Nowe z 13.05.2011 r. w sprawie ogłoszenia roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania i rozwoju .... (1)
  Zarzadzenie Nr 51/2011 Burmistrza Nowego z 17.05..2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową (1)
  Zarzadzenie Nr 52/2011 Burmistrza Nowego z 17.05.2011 r. w sprawie okreslenia stawki czynszu za wynajęcie nieruchomości komunalnych położonych w Nowem w rejonie Jeziora Czarownic (1)
  Zarzadzenie Nr 53/2011 Burmistrza Nowego z 27.05.2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2011 (1)
  Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Nowegoz 27.05.2011 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Nowe (1)
  Zarzadzenie Nr 56/2011 Burmistrza Nowego z 16.06.2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie uczniom pomocy finansowej na zakup podreczników (1)
  Zarządzenie Nr 57/2011 z 20.06.2011 w sprawie odwołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem (1)
  Zarzadzenie Nr 59/2011 r. Burmistrza Nowego z 20.06.2011 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Przychodni w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 58/2011 z 20.06.2011 r. w sprawie okreslenia stawki czynszu zawynajęcie nieruchomości komunalnych położonych w Osinach w rejonie Jeziora Radodzierz (1)
  Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Nowego z 20.06.2011 r.w sprawie powołania Pana Piotra Schulz na stanowisko pełniacego obowiązki Dyrektora Gminnej Przychodni w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Nowego z 20.06.2011 w sprawie ustalenia obsługi administracyjno-biurowej i finansowej Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (1)
  Zarządzenie Nr 62/2011 Burmistrza Nowego z 20.06.2011 r. w sprawie powołania komisji egazminacyjnych dla nauczycielli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (1)
  Zarządzenie Nr 63/2011 Burmistrza Nowego z 29.06.2011 r. w sprawie określenia wywoławczej stawki czynszu na wynajęcie nieruchomości położonej w Nowem przy ul Komierowskiego 43-45 (1)
  Zarządzenie Nr 64/2011 Burmistrza Nowego z 29.06.2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 20 (1)
  Zarządzenie Nr 65/2011 Burmistrza Nowego z 14.07.2011 r. w sprawie udzielenia pożyczki na rzecz SPZOZ Gminnej Przychodni w Nowem (1)
  ZArzadzenie Nr 66/2011 Burmistrza Nowego z 25.07/2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2011 (1)
  Zarządzenie Burmistrza Nowego Nr 68/2011 z 1.08.2011 r. e sprawie powołania Kierownika Gmiinnej Biblioteki Publicznej w Nowem (1)
  Zarzadzenie Nr 67/2011 Burmistrza Nowego z 29.07.2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu (1)
  Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Nowego z 29.08.2011 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. Gen. Komierowskiego 43-45 w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Nowego z 29.08.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowem oraz regulaminu pracy komisji konkursowej (1)
  Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Nowego z 01.09.2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowe na lata 2011-2021 (1)
  Zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Nowego z 6.09.2011 w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej (1)
  Zarządzenie Nr 78/2011 Burmistrza Nowego z 6.09.2011 r. w sprawie procedury gromadzenia środków publicznych (1)
  Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Nowego z 6.09.2011 r. w sprawie zarządzania ryzykiem (1)
  zarządzenie nr 80/2011 Burmistrza Nowego z 6.09.2011 w sprawie zaciągania zobowiązań angażujących środki publiczne oraz wydatkow (1)
  zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Nowego z 6.09.2011 w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników (1)
  Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Nowego z 6.09.2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w jednostkach podległych i nadzorowanych gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 83/2011 Burmistrza Nowegoz 6.09.2011 w sprawie ustalenia terminówodprowadzania dochodów publicznych gromadzonych (1)
  Zarządzenie Nr 84/2011 Burmistrza Nowego z 6.09.2011 w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych oraz umów związanych z projektami wspólfinansowanymi przez podległe i nadzorowane jednostki realizujące zadania Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Nowego z 29.09.2011 r.w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej w postępowaniach na zbycie nieruchom (1)
  Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Nowego z 29.09.2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Nowe na 2011 r. (1)
  Zarządzenie Nr 92.2011 Burmistrza Nowego z 27.09.2011 r. zmieniające plan dochodow i wydatków budżetu Gminy Nowe ma rok 2011. (1)
  Zarządzenie Nr 93/2011 Burmistrza Nowego z 3.11.2011 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2011 (1)
  Zarządzenie Nr 94/2011 Burmistrza Nowego z 15.11.2011 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Nowe na rok 2012 (1)
  Zarządzenie Nr 95/2011 Burmistrza Nowego z 18.11.2011 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2011 (1)
  Zarządzenie Nr 96/2011 Burmistrza Nowego z 18.11.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajęcie nieruchomości komunalnycdh położonych w Nowem i we wsi Bochlin (1)
  Zarządzenie Nr 98/2011 Burmistrza Nowego z 8.12.2012 r. w sprawie odwolania pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnej Przychodni w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 99/2011 Burmistrza Nowego z 9.12.2012 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2011 (1)
  Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Nowego z 12.12.2011 r. w sprawie okreslenia stawek czynszów za wydzierżawienie i wynajęcie nieruchomości komunalnych (1)
  Zarządzenie Nr 102/2011 Burmistrza Nowego z 9.12.2011 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budzetu Gminy Nowe na rok 2011 (1)