Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7888828
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2006 r.

Kategorie
  Zarządzenie Nr 83/2006 Burmistrza w Nowem z dnia 15 marca 2006 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w/s zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Wszechstronne wykształcenie drogą do rozwoju gminy". (1)
  Zarządzenie Nr 84/2006 Burmistrza Nowego z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie: określenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych (1)
  Zarządzenie nr 85/ 06 Burmistrza w Nowem Z dnia 03 kwietnia 2006 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany w "Programie Reintegracji Społecznej Osób Zagrożonych wykluczeniem społecznym dla Gminy Nowe" (1)
  Zarządzenie Nr 86/2006 Burmistrza Nowego z dnia 17 maj 2006 roku w sprawie: ustalenia stawki czynszowej za lokale mieszkalne (1)
  Zarządzenie Nr 88 / 2006 Burmistrza Gminy Nowe z dnia 22 maja 2006 r.w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na 2006 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa (1)
  Zarządzenie Nr 89/2006 Burmistrza Nowego z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie : ustalenia dnia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy (1)
  Zarządzenie Burmistrza nr 91/2006 z dnia 6 lipca 2006 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (1)
  Zarządzenie nr 92/2006 Burmistrza z dnia 6 lipca 2006 r.w sprawie: ustalenia obsługi administracyjno-biurowej i finansowej Komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego (1)
  Zarządzenie nr 93/2006 Burmistrza Gminy Nowe z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na 2006 rok związanych ze zmianami kwot dotacji celowych oraz przeniesienia planu wydatkówe między paragrafami (1)
  Zarządzenie nr 94/2006 Burmistrza Nowego z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie: powołania komisji do likwidacji pozostałych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych użytkowanych w Urzędzie Gminy w Nowem. (1)
  Zarządzenie nr 95 /2006 Burmistrza Nowego z dnia 15 września 2006 r w sprawie: określenia stawki czynszu za wynajem lub dzierżawę nieruchomości niezabudowanej mienia komunalnego (1)
  Zarządzenie Nr 98/2006 Burmistrza Gminy Nowe z dnia 10 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na 2006 r. związanych ze zmianami kwot dotacji celowych, zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw (1)
  Zarządzenie Nr 100/2006 Burmistrza Nowego z dnia 14 listopada 2006 roku ,w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorc ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla ..... (1)
  Zarządzenie Nr 101 / 2006 Burmistrza Gminy Nowe z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na 2006 rok wynikających ze zmian w planie dochodów i wydatków (1)
  Zarządzenie nr 2/2006 Burmistrza Gminy Nowe z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie powołania skladu oraz określenia Regulaminu Prac Komisji Konkursowej w celu zlecenia realizacji zadań publicznych stowarzyszeniom lub organozacjom pozarządowym (1)
  Zarządzenie Nr 3/2006 Burmistrza Gminy Nowe z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nowena 2006 r. wynikających ze zmian subwencji oświatowej w wyniku podziału rezerw...... (1)
  Zarządzenie Nr 4/2006 Burmistrza Nowego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiiegający się o uzyskaniezezwolenia na świadczenieuslug w zakresie : odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników ... (1)