Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7889757
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2007 r.

Kategorie
  Zarządzenie Nr 36/2007 Burmistrza Nowego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na 2007 r. związanych ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne gminy (1)
  Zarządzenie Nr 5/2007 Burmistrza Nowego z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze (1)
  Zarządzenie Nr 6/2007 Burmistrza Nowego z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza (1)
  Zarządzenie Nr 7/2007 Burmistrza Nowego z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań publicznych Gminy Nowe w zakresie kultury fizycznej i sportu. (1)
  Zarządzenie Nr 8/2007 Burmistrza Nowego z dn.5 marca 2007 r.w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym, motocyklemlub motorowerem nie będącym własnością pracodawcy (1)
  Zarządzenie Nr 9/2007 Burmistrza Gminy Nowe z dn. 5 marca 2007 r. w sprawie analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe za 2006 rok (1)
  Zarządzenie Nr 10/2007 Burmistrza Nowego z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia wywoławczej stawki czynszu miesięcznego w czasie przetargu na wynajem lokalu użytkowego w Zamku Krzyżackim (1)
  Zarządzenie Nr 11/2007 Burmistrza Nowego z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wywoławczej stawki czynszu miesięcznego w czasie przetargu na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ulicy Gdańskiej 23 w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 12/2007 Burmistrza Nowego z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie: ustalenia stawki czynszowej za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy (1)
  Zarządzenie Nr 13/2007 Burmistrza Gminy Nowe z dnia 22 maja 2007 w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nower związanych ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesień w planie wydatków (1)
  Zarządzenie Nr 14/2007 z dnia 1 czerwca 2007r w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu pisemnego na oddanie w najem lokalu użytkowego w Zamku Krzyżackim (1)
  Zarządzenie Nr 15/2007 Burmistrza Gminy Nowe z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów szkół lub placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 16/2007 Burmistrza Gminy Nowe z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 17/2007 Burmistrza Gminy Nowe z dnia 4 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trylu (1)
  Zarządzenie Nr 18/2007 Burmistrza Gminy Nowe z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej w celu zlecenia realizacji zadania publicznego stowarzyszeniom lub organizacjom pozarządowym (1)
  Zarządzenie Nr 23/2007 Burmistrza Gminy Nowe z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań w zakresie org. wypoczynku letniego przez org. pożytku publicznego (1)
  Zarządzenie Nr 24/2007 Burmistrza Gminy Nowe z dnia17 sierpnia 2007 w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu pisemnego na oddanie w najem lokalu użytkowego w zamku krzyżackim (1)
  Zarządzenie Nr 26.2007 Burmistrza Gminy Nowe z dnia25 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (1)
  Zarządzenie Nr 27/2007Burmistrza w Nowem w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 28/2007 Burmistrza Nowego w sprawie określenia wywoławczej stawki czynszu miesięcznego w czasie trzeciego nieograniczonego przetargu pisemnego na oddanie w najem lokalu użytkowego w Zamku Krzyżackim (1)
  Zarzadzenie Nr 29/2007 Burmistrza Gminy Nowe z dnia 5 października2007 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu (1)
  Zarządzenie Nr 30/2007 Burmistrza w Nowem w sprawie ogłoszenia trzeciego nieograniczonego przetergop pisemnego na oddanie w najem lokalu użytkowegp (1)
  Zarzadzenie Nr 31/2007 Burmistrza Gminy Nowe w sprawie dokonania zamiany w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 6 w Rychławie (1)
  Zarządzenie Nr 32/2007 Burmistrza Nowego z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej. (1)
  Zarządzenie Nr 33/2007 Burmistrza Nowego w sprawie projektu budżetu gminy Nowe na 2008 rok (1)
  Zarzadzenie Nr 34/2007 Burmistrza Gminy Nowe z dnia 16 listopada 2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na 2007 rok związanych ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne (1)
  Zarządzenie Nr 35/2007 Burmistrza Gminy Nowe z dnia 17.12.2007 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na 2007 r. związanych ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne gminy (1)