Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2019
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8404559
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2008 r.

Kategorie
  Zarządzenie Nr 37/2008 Burmistrza Nowego w sprawie powołania Komisji Konkursowej (1)
  Zarządzenie Nr 38/2008 Burmistrza Gminy Nowe z dnia 04 stycznia 2008 roku w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu prac komisji konkursowej w celu zlecenia zadań publicznych stowarzyszeniom lub organizacjom pozarządowym (1)
  Zarządzenie Nr39/2008 Burmistrza Nowego z dn. 4 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2008 na wykonywnie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fiz...... (1)
  Zarządzenie Nr 40/2008 Burmistrza Nowego d\z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej w postepowaniach na zbycie nieruchomości (1)
  Zarzadzenie Nr 41/2008 Burmistrza Gminy Nowe z dn. 26 lutego 2008 r. w sprawie roztrzydnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowe w zakresie upowszechniania kultury fiz. i sportu .......... (1)
  Zarządzenie Nr 42/2008 Burmistrza Gminy Nowe z dn.5 marca 2008 r. w sprawie analizy sprawozania z wykonania budżetu gminy Nowe za rok 2007 (1)
  Zarządzeniw Nr 43/2008 Burmistrza Nowego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie dni wolnych pracowników Urzędu Gminy w Nowem za dzień 3 maja 2008 roku (1)
  Zarządzenie Nr 45/2008 Burmistrza Nowego z dn.29.04.2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi przez gminę Nowe oraz Urząd Gminy w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 46/2008 Burmistrza Gminy Nowe z dn. 6 maja2008 r. w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej (1)
  Zarządzenie Nr 47/2008 Burmistrza Nowego z dn. 8 maja 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania aktywnego wypoczynku .. (1)
  Zarządzenie Nr 48/2008 Burmistrza Nowego z 15 maja 2008 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową (1)
  Zarządzenie Nr 49/2008 Burmistrza Nowego z dn. 15.05.2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora szkół prowadzonych przez gminę Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 50/2008 Burmistrza Nowego z dn. 17.06.2008 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektorów szkół lub placówek 0światowo - wychowawczych prowadzonych przez gminę Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 51/2008 Burmistrza Nowego z dn. 17.06.2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na kandydata n a stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rychławie (1)
  Zarzadzenie Nr 53/2008 Burmistrza Gminy Nowe z dn. 25.06.2008 r. w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywaniie zadań publicznych związanych z realizacjązadań Gminy Nowe w zakresie upowszechniania aktywnego ...... (1)
  Zarządzenie Nr 54/08 Burmistrza Nowego z dn. 27.06.2008 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu pracy Urzędu Gminy w Nowem (1)
  Zarzadzenie Nr 55/2008 Burmistrza Nowego z 12.08.2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań (1)
  Zarządzenie Nr 56/2008 Burmistrza Nowego z d.n. 28.08.2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze (1)
  ZArządzenie nr 58/2008 Burmistrza Nowego z 2.10.2008 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej w postepowaniach na zbycie nieruchomości (1)
  Zarzadzenie Nr 59/2008 Burmistrza Nowego z 2.10.2008 r.w sprawie zasad udostępniania sal sportowych, pomieszczeń szkolnych, przedszkolnych, wynajmu autobusów szkolnych ........... (1)
  Zarządzenie Nr 60/2008 Burmistrza Nowego z 14.10.2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań (1)
  ZarządzenieNr 61/2008 Burmistrza Nowego z 17.10.2008 r.w sprawie dni wolnych pracowników Urzędu Gminy w Nowem za dzień 1 listopada 2008 r. (1)
  Zarządzenie Nr 62/2008 Burmistrza Nowego z 27.10.2008 r. w sprawie zmian w planie wydatków gminy Nowe na 2008 r. dotyczące przeniesień między rozdziałami (1)
  Zarządzenie Nr 64/2008 Burmistrza Nowego z 12.08.2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na 2008 r. związanych ze zmianamikwot dotacji celowych na zadania zlecone i wlasne gminy (1)
  Zarządzenie Nr 65/2008 Burmistrza Nowego z 2.12.2008 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wynajęcie gruntu komunalnego przeznaczonego pod usytuowanie garażu samochodu niezarobkowego (1)
  Zarządzenie Nr 66/2008 Burmistrza Nowego z 15.12.2008 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budzetu gminy Nowe na 2008 r. związanych ze zmianami kwot celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz przeniesień w planie wydatków w ramach działu (1)
  Zarządzenie Nr 67/2008 Burmistrza Nowego z 17.12.2008 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wydzierżawienie gruntu komunalnego przeznaczonego na cele rolne (1)
  Zarzadzenie Nr 68/2008 Burmistrza Nowego z 18.12.2008 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wynajęcie lokalu biurowego nr 6 w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem przy placu św. Rocha 5 (1)