Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2019
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8526455
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2009 r.

Kategorie
  Zarządzenie Nr 117/2009 Burmistrza Nowego z 28.12.2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na 2009 r. związanych ze zmianami kwot dotacji celowych oraz podziału rezerwy sybwencji ogólnej (1)
  Zarządzenie Nr 69/2009 z 30.12.2008 r. w sprawie powołania składu do określenia Regulaminu prac Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie pod nazwą "Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Nowe" (1)
  Zarzadzenie Nr 70/2009 Burmistrza Nowego z 5.01. 2009 roku w sprawie odwolania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)
  Zarządzenie Nr/71/2009 Burmistrza Nowego z 5.01.2009 Burmistrza Nowego z 5.01.2009 r. w sprawie powolania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)
  Zarządzenie Nr 72/2009 Burmistrza Nowego z 5.01 2009 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. uzależnień (1)
  Zarządzenie Nr 73/2009 Burmistrza Gminy Nowe z 25.01.2009 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 1/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i .......... (1)
  Zarządzenie Nr 74/2009 Burmistrza Nowego z 9.01.2009 r. w sprawie określenia wywoławczej stawki czynszu miesięcznego w czasie przetargu na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej amfiteatrem miejskim (1)
  Zarzadzenie Nr 75/2009 Burmistrza Nowego z 11.02.2009 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej w postępowaniach na zbycie nieruchomości (1)
  Zarzadzenie Nr 76/2009 Burmistrza Nowego z 5 marca 2009 r. w sprawie okresowej oceny pracowników (1)
  Zarzadzenie Nr 77/2009 Burmistrza Nowego z 5 .03.2009 r. w sprawie okreslenia stawki czynszu za wydzierzawienie i wynajęcie nieruchomości komunalnych (1)
  Zarządzenie Nr 79/2009 Burmistrza Nowego z 10.03.2009 r. w sprawie ewidencji i sporzadzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy w Nowem oraz jednostki organizacyjne Gminy (1)
  Zarzadzenie Nr 81/2009 Burmistrza Nowego z dnia 1.04.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzednicze (1)
  Zarządzenie Nr 82/2009 z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie przetargu pisemnego na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej (0)
  Zarzadzenie Nr 83/2009 Burmistrza Gminy Nowe z 16.04.2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/09 na wykonywanie zadań publicznych zwiazanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ... (1)
  Zarządzenie Nr 84/2009 Burmistrza Nowego z 16.04.2009 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla zapewnienia obsługi informatycznej na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego (1)
  Zarzadzenie Nr 85/2009 Burmistrza Nowego z 16.04.2009 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego ...... (1)
  Zarządzenie Nr 86/2009 Burmistrza Nowego z 16.04.2009 r. w sprawie regulaminu wspólnego zakładowego funduszu mieszkaniowego dla (1)
  Zarzadzenie Nr 87/2009 Burmistrza Nowego z 4 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę (1)
  Zarzadzenie Nr 88/2009 Burmistrza Nowego z 5 .05.2009 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem czynszu podwyższającego wartość (1)
  Zarządzenie Nr 89/2009 Burmistrza Nowego z 15 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (1)
  Zarządzenie Nr 94/2009 Burmistrza Nowego z 9.06.2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorzadowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 95/2009 Burmistrza Nowego z 10.06.2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 97/09 Burmistrza Nowego z dn. 16.06.2009 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy w Nowem za święta przypadające w dniu wolnym od pracy w 2009 r. (1)
  Zarzadzenie Nr 98/2009 Burmistrza Nowego z 13.07.2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (1)
  Zarzadzenie Nr 99/2009 Burmistrza Nowego z 13.07.2009 r. w sprawie ustalenia obsługi administracyjno - biurowej i finansowej Komiski Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (1)
  Zarządzenie Nr 100/2009 Burmistrza Nowego z 13.07.2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły prowadzonej przez Gminę Nowe (1)
  Zarzadzenie Nr 101/2009 Burmistrza Nowego z 23.07.2009 r. w sprawie powołania komisji do stwierdzenia stanu faktycznego terenu położonego wzdłuż rzeki Struga Młyńska w miejscowości Milewko (1)
  Zarządzenie Nr 104/2009 Burmistrza Nowego z 10.08.2009 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów szkół lub placowek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 105/2009 Burmistrza Nowego z 10.08.2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Nowem (1)
  Zarzadzenie Nr 107/2009 Burmistrza Nowego z 16.09.2009 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej w postępowaniach na zbycie nieruchomości (1)
  Zarządzenie Nr 108/2009 Burmistrza nowego z 6.10.2009 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przetwarzania dokumentacji przetwarzan (1)
  Zarządzenie Nr 109/2009 Burmistrza Nowego z 13.10.2009 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wynajęcie nieruchomości komunalnej połozonej w Nowem przy Alei 3 Maja (1)
  Zarządzenie Nr 110/2009 Burmistrza Nowego z 110/2009 Burmistrza Nowego z 19.10.2009 . w sprawie zmian w planie dochodow i wydatków budzetu gminy Nowe na 2009 r. związanych ze zmianami kwot dotacji celowych ..... (1)
  Zarzadzenie Nr 113/2009Burmistrza Nowego z 20.11.2009 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników (1)
  Zarzadzenie Nr114/2009 Burmistrza Nowego z 23.11.2009 r. w sprawie powołaniazespołu kwalifikacyjnego zwanego "Komisją' do przepowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzednicze (1)
  Zarządzenie Nr 115/2009 Burmistrza Nowego z 23.11.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za dowóz dzieci i uczniów uczniów nieuprawnionego do szkól i placówek na terenie gminy Nowe (1)
  Zarzadzenie Nr 116/2009 Burmistrza Nowego z 10.11.2009 r. w sprawie zmian w planie dochodow i wydatków budżetu gminy Nowe na 2009 r. związanych ze zmianami kwot dotacji celowych oraz przeniesień w planie wydatków (1)