Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7824565
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2010 r.

Kategorie
  Zarządzenie Nr 119/2010 Burmistrza Nowego z 08.01.2010 r. w sprawie powolania składu oraz określenia regulaminu prac Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie pod nazwą "Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej .... (1)
  Zarzadzenie Nr 120/2010 Burmistrza Nowego z 08.03.2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kulury fizycznej i sportu na terenie .... (1)
  Zarządzenie Nr 121/2010 Burmistrza Nowego z dn. 14.01. 2010 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej (1)
  Zarządzenie Nr 122/2010 Burmistrza Nowego z 14.01.2010 r. w sprawie regulaminu naboru na szkolenia dofinansowane ze środków Prograamu Operacujnego Kapitał Ludzki. wspólfinansowanego ze środkow Unii Europej...... (1)
  Zarzadzenie Nr 123/2010 Burmistrza Nowego z 14.01.2010 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielaniazamowień na dostawy, roboty budo (1)
  Zarzadzenie Nr 124/2010 Burmistrza Nowego z 19.03.2010 r. w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadańGminy Nowe w zakresie upowszechnianiia kultury fizycznej i sportu .... (1)
  Zarządzenie Nr 125/2010 Burmistrza Nowego z 25.02.2010 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej w postępowaniach na zbycie nieruchomości (1)
  Zarządzenie Nr 126/2010 Burmistrza Nowego z 3.03.2010 r w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Nowego z 10.03.2010 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu gminy Nowe za 2009 r. (1)
  Zarzadzenie Nr128/2010 r. Burmistrza Nowego z 11.03.2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (1)
  Zarządzenie Nr 129/2010 Burmistrza Nowego z 11.03.2010 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy w Nowem za swięta przypadające w dniu wolnym od pracy w 2010 roku (1)
  Zarządzenie nr 130/2010 Burmistrza Nowego z 11.03.2010 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału instytucjinalno-kadrowego ..... (1)
  Zarządzenie Nr 131/2010 Burmistrza Nowego z 18.03.2010 r w sprawie powołania składu oraz okreslenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie pod nazwa "Konkurs aktywności twórczej dla twórców ludowych .... (1)
  Zarządzenie Nr 132/2010 Burmistrza Nowego z 18.03.2010 w sprawie powołania skladu oraz okreslenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie pod nazwą "Konkurs chórów muzyki dawnej na terenie miasta i gminy Nowe" (1)
  Zarzadzenie Nr 133/2010 Burmistrza Nowego z z 18.03.2010 w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie pod nazwą "Konkurs przeglądów imprez oraz form służących .... (1)
  Zarzadzenie Nr 134/2010 Burmistrza Nowego z 18.03.2010 w sprawie powołania skladu oraz okreslenia regulaminu prac Komisji Konkursowej do oceny ofert złozonych w konkursie pod nazwą "Upowszechnianie kultury wśród osób niepełnosp ....... (1)
  Zarzadzenie Nr 135/2010 Burmistrza Nowego z 18.03.2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie 'Konkurs aktywności twórczej dla twórców ludowych ...... (1)
  Zarzadzenie Nr 136/2010 Burmistrza Nowego z 18.03.2010 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert nr 3/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie "Konkurs chórów muzyki dawnej na terenie .... (1)
  Zarządzenie Nr 137/2010 Burmistrza Nowego z 23.03.2010 r. w sprzwie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie "Konkurs przeglądów ..... (1)
  Zarządzenie Nr 138/2010 Burmistrza Nowego z 23.03.2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 5/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie "Upowszechnianie kultury wśród .... (1)
  Zarządzenie nr 139/2010 Burmistrza Nowego z 08.04.2010 r w sprawie okreslenia stawki czynszu za wynajęcie gruntu komunalnego przeznaczonego pod miejsce postojowe dla samochodu osobowego (1)
  Zarządzenie Nr 141/2010 Burmistrza Nowego z 26.04.2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwiieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta RP (1)
  Zarządzenie Nr 142/2010 Burmistrza Nowego z 26.04.2010 r. w sprawie regulaminu wspólnego zakładowego fumduszu mieszkaniowego dla pracowników, emerytów i rencistów szkół i placówek Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 144/2010 Burmistrza Nowego z 30.04.2010 r. w sprawie ogłoszenia rostrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacjązadań gminy w zakresie "Konkurs aktywności twórczej dla tw ..... (1)
  Zarzadzenie Nr 145/2010 Burmistrza Nowego z 30.04.2010 r. w sprawie ogłoszenia roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacjazadań gminy w zakresie :Konkurs chórów muzyki dawnej ... (1)
  Zarządzenie Nr 146/2010 Burmistrza Nowego z 30.04.2010 r. w sprawie ogłoszenia roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie ;Konkurs przeglądów imprez oraz form .... (1)
  Zarządzenie nr 147/2010 Burmistrza Nowego z 30.04.2010 w sprawie ogłoszenia roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2010 na wykonywaniezadań publicznych zwiazanych z realizacja zadań.... (1)
  Zarządzenie Nr 148/2010 Burmistrza Nowego z 11.05.2010 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu na wynajem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem czynników podwyzszajacych lub obnizających wartość użytkową (1)
  Zarzadzenie Nr 150/2010 Burmistrza Nowego z 18.05.2010 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla zapewnienia obsługi informatycznej na potrzeby wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 20.06.2010 r. (1)
  Zarządzenie Nr 152/2010 Burmistrza Nowego z 31.05.2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Nowe do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20.06.2010 r. (1)
  Zarządzenie Nr 156/2010 Burmistrza Nowego z dn. 17.06.2010 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 20.06.2010 r. (1)
  Zarządzenie Nr 157/2010 Burmistrza Nowego z dn. 17.06.2010 r. w sprawie odwołania niektóryzh członków obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Nowe powołanych do przeprowadzenia wyborów prezydenta RP zarządzonych na dzień 20.06.2010 r. (1)
  Zarządzenie Nr 158/2010 Burmistrza Nowego z 17.06.2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 159/2010 Burmistrza Nowego z 17.06.2010 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazy akt (1)
  Zarzadzenie Nr 160/2010 Burmistrza Nowego z dn.1 lipca 2010 r. w sprawie powołania zespołu kwalifikacyjnego zwanego "Komisją" do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze (1)
  Zarządzenie Nr 161/2010 Burmistrza Nowego z 1 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wans na stopień nauczyciela mianowanego (1)
  Zarzadzenie Nr 162/2010 Burmistrza Nowego z 1 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników (1)
  Zarzadzenie Nr 163/2010 Burmistrza Nowego z 28.07.2010 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na 2010 r. związanych ze zmianami dotacji celowych oraz przeniesień w planie wydatków (1)
  Zarządzenie Nr 168/2010 Burmistrza Nowego z 27.08.2010 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za dowóz dzieci i uczniów (1)
  Zarządzenie Nr 170/2010 Burmistrza Nowego z 17.09.2010 r. w sprawie przyjęcia i opublikowania polityki jakości Urzędu Gminy w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 171/2010 Burmistrza Nowego z 17.09.2010 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 172/2010 Burmistrza Nowego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na 2010 r. związanych (1)
  Zarządzenie Nr 173/2010 Burmistrza Nowego z 21.09.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu ..... (1)
  Zarządzenie Nr 174/2010 Burmistrza Nowego z 23.09.2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych ....... (1)
  Zarządzenie Nr 175/2010 Burmistrza Nowego w sprawie określenia stawki czynszu za wynajęcie lokalku użytkowego (1)
  Zarzadzenie Nr 178/2010 Burmistrza Nowego z 13.10.2010 r. w sprawie przyjęcia Księgi Jakości (1)
  Zarządzenie Nr 179/2010 Burmistrza Nowego z 29.10.2010 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (1)
  Zarządzenie Nr 180/2010 Burmistrza Nowego z 29.10.2010 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (1)
  Zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Nowego z 3.12.2010 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego (1)
  Zarzadzenie Nr 2/10 Burmistrza Nowego z 6.12.2010 r. w sprawie powołania lidera gminnego (1)
  Zarządzenie Nr 3/10 r. z 6.12.2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego (1)
  Zarzadzenie Nr 4/10 Burmistrza Nowego z 9.12.2010 r. w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 5/10 Burmistrza Nowegoz 14.12.2010 r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Nowego (1)
  Zarządzenie Nr 6/10 Burmistrza Nowego z 14.12.2010 r. w sprawie okreslenia liczby zastępców Burmistrza Nowego (1)
  Zarzadzenie Nr 7/2010 Burmistrza Nowego z 20.12.2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budzetu gminy Nowe na 2010 r. związanych ze zmianami kwot dotacji celowych oraz przeniesieniem .... (1)