Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Przedłużenie terminu obowiązywania taryf za wodę i scieki
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6734846
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Zmiana imienia lub nazwiska Wersja do druku

Zmiana imienia lub nazwiska

 

Wymagane dokumenty

-wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

       - wniosek powinien zawierać:

         dane osoby, której zmiana dotyczy:

         imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,

         adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,

         numer PESEL,

         serię i nr dowodu osobistego wraz z nazwą organu, który wydał dowód osobisty,

         imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana (określenie czy zmiana dotyczy nazwiska noszonego

         aktualnie czy nazwiska rodowego),

         uzasadnienie - wskazanie wyłącznie ważnych powodów,

         własnoręczny podpis wnioskodawcy,

 

- do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się:

        odpis zupełny aktu urodzenia,

        odpis zupełny aktu małżeństwa,

        odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci,

        inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska,

 

- do wniosku o zmianę imienia dołącza się

       odpis zupełny aktu urodzenia,

       odpis zupełny aktu małżeństwa,

       inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia.

       dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu (jeżeli dokument stwierdzający tożsamość, nie zawiera

       numeru PESEL, wnioskodawca przedstawia również powiadomienie o nadaniu numeru PESEL na podstawie

        przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych - Dz. U. z 2006 r.

       Nr 139, poz. 993 z póżn. zm.),

- dowód zapłaty opłaty skarbowej,

- jeżeli zmiana nazwiska lub imienia dotyczy małoletniego dziecka: prawomocne postanowienie sądu

  opiekuńczego o pozbawieniu władzy rodzicielskiej w przypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione

  władzy rodzicielskiej, odpis skrócony aktu zgonu nieżyjącego rodzica.

 

Uwaga! Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowem .

 

Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej (art. 10, pkt 2).

Dopuszcza się złożenie wniosku o zmianę nazwiska bez zachowania wymogów określonych powyżej /Miejsce złożenia dokumentów/ pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym (art. 10, pkt 3).

 

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości:

Za decyzję o zmianie imienia lub nazwiska – 37.00 zł, w kasie Urzędu

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Plac Św. Rocha 5 , parter, pok. 1, tel. 0523337234  w godz. od 700 do 1430

 

Termin załatwienia sprawy

Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

  z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Termin odwołania 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie kieruje się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowem .

Inne informacje

 

Inne informacje

Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku (członkiem rodziny jest małżonek i wstępny osoby ubiegającej się o zmianę imienia lub nazwiska – art. 3 pkt. 3),

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci , które zrodzą się z tego małżeństwa (art. 8, pkt. 1),

Zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło już 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko (art. 8, pkt. 2),

W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka (art. 8, pkt. 3),

Zgoda dziecka oraz drugiego z rodziców na zmianę nazwiska dziecka powinna być wyrażona osobiście przed organem lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym (art. 8, pkt. 4).


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:H. Sukniak, Ilość wyświetleń: 1799, Utworzony: 2010-08-16 13:25:10, Ostatnia zmiana: 2010-08-16 13:25:42 Historia zmian