Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Przedłużenie terminu obowiązywania taryf za wodę i scieki
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6734851
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Zgłoszenie urodzenia dziecka Wersja do druku

Zgłoszenie urodzenia dziecka

 

Wymagane dokumenty

- gdy rodzice są małżeństwem:

      dowody osobiste rodziców,

      odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli akt małżeństwa sporządzony jest poza obszarem działania USC

      w Nowem,

- gdy matka jest panną:

     dowód osobisty matki,

     odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli akt urodzenia sporządzony jest poza obszarem działania USC

     w Nowem,

- gdy matka jest rozwiedziona:

    dowód osobisty matki,

     odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa jeżeli sporządzony jest poza

     obszarem działania USC w Nowem ,

- gdy matka jest wdową:

    dowód osobisty matki,

    skrócony odpis aktu zgonu męża, jeżeli akt zgonu sporządzony jest poza obszarem działania USC

      w Nowem .

Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowem.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Plac Świętego Rocha 5, parter, pok. 1, tel. 052 33 37 234  w godz. od 700 do 1430.

 

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

   - sporządzenie aktu urodzenia dziecka,

   - pierwsze 3 odpisy aktu urodzenia wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu.

 

Termin załatwienia sprawy

Akt urodzenia dziecka oraz odpisy sporządzone są od ręki.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688

  z późn. zm.)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

 

Inne informacje

Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala oraz lekarz i położna. Jeżeli urodzenie nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.

Dziecku nie można nadać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka.

Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.

Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia lub 3 dni, jeżeli dziecko urodziło się martwe.

W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej mieniu pełnomocnik; pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie; w treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

Jeżeli żadne z rodziców nie ma miejsca zamieszkania na obszarze USC, w którym powinna nastąpić rejestracja narodzin dziecka, zgłoszenia urodzenia można dokonać w USC miejsca zamieszkania rodziców lub jednego z nich.


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:H. Sukniak, Ilość wyświetleń: 1624, Utworzony: 2010-08-16 13:21:15, Ostatnia zmiana: 2010-08-16 13:21:52 Historia zmian