Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Przedłużenie terminu obowiązywania taryf za wodę i scieki
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6734844
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej Wersja do druku

Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej

 

Wymagane dokumenty

- w przypadku panny i kawalera:

       - odpisy skrócone aktu urodzenia (osoby urodzone poza Nowem ),

       - do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość,

- w przypadku osób rozwiedzionych:

       - odpisy skrócone aktu urodzenia (osoby urodzone poza Nowem ),

       - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub wyrok sądu (osoby, których ostatni

         związek małżeński został zawarty poza Nowem ),

- do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość,

     w przypadku wdowców:

          - odpisy skrócone aktu urodzenia (osoby urodzone poza Nowem ),

          - odpisy skrócone aktu zgonu współmałżonka (dotyczy aktu zgonu został sporządzonego poza Nowem ),

- do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość,

      w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

         - odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

         - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju

           cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające

           od obowiązku przedłożenia tego dokumentu,

do wglądu: dowody tożsamości (paszport, w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe

        – karta stałego pobytu, w przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do

           pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych),

        - oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej,

Jeżeli małżeństwo zamierza zawrzeć kobieta niepełnoletnia, która ukończyła lat 16 prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na wcześniejsze zawarcie małżeństwa.

Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowem.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Plac Świętego Rocha 5, parter, pok. 1, tel. 052 33 37 234  w godz. od 700 do 1430.

 

 

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości:

- 84,00 zł za sporządzenie aktu małżeństwa,

- 39,00 zł za wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu wyczekiwania na

  zawarcie małżeństwa,

- nie podlegają opłacie skarbowej pierwsze 3 odpisy aktów stanu cywilnego wydane przy sporządzeniu aktu.

Opłatę skarbową można uiścić:

                - w kasie Urzędu

                - przelewem na konto Urzędu Gminy w Nowem  BS 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002 tytułem

                  wpłaty: opłata za sporządzenie aktu małżeństwa

 

Termin załatwienia sprawy

Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, odebrania zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustaleniem terminu ślubu załatwiane są od ręki przy złożeniu kompletu dokumentów.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688,

  z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Kierownik USC odmawia udzielenia ślubu cywilnego, gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa powiadamiając pisemnie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy, osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Świeciu  - Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia; prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

 

Inne informacje

Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby nie mające ukończonych lat 18, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w innym związku małżeńskim.

Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.

Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa; małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka.

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów (podpisania pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa.

Z ważnych względów kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu - w tym celu należy złożyć wniosek o skrócenie terminu z uzasadnieniem powodu.

Ceremonia ślubna odbywa się w terminie ustalonym przez narzeczonych z kierownikiem USC.

Jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny, kierownik USC może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą USC.

Obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo.

Termin ślubu można zarezerwować z półrocznym wyprzedzeniem


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:H. Sukniak, Ilość wyświetleń: 1669, Utworzony: 2010-08-16 13:19:29, Ostatnia zmiana: 2010-08-16 13:20:10 Historia zmian