Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027763
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej Wersja do druku

 Zawarcie malżeństwa w formie cywilnej

Podstawa prawna
art.1§1, art.3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1946 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682 j.t.) oraz art.
76-80, art. 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 j.t.).

Wymagane dokumenty
- 
do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość

W przypadku, gdy jedną osobą jest cudzoziemiec:
- do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość,
-  odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu wraz z urzędowym  tłumaczeniem
 
  dokonanym przez tłumacza przysięgłego (osoby, które uprzednio pozostawały w związku małżeńskim),
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju
  cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające
 
 od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

Opłaty
za sporządzenie aktu małżeństwa: 84,00 zł.
na konto Urzędu Gminy Nowe 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002

Termin załatwienia sprawy 
od ręki

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego w Nowem

Tryb odwoławczy
Wniosek do Sądu Rejonowego w Świeciu terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC
o przyczynach odmowy.

Dodatkowe informacje
Zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Nowem, Plac Św. Rocha 5, Tel. 52 333 72 34.
Zapewnienie ważne jest przez okres sześciu miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć
 małżeństwo.
Związek małżeński może być zawarty najwcześniej po upływie jednego miesiąca od złożenia zapewnienia o braku
przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa.
Z ważnych powodów Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może wydać zezwolenie  na skrócenie miesięcznego okresu oczekiwania.
Termin ślubu można zarezerwować telefonicznie z półrocznym wyprzedzeniem.

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:M. Jakubowski, Ilość wyświetleń: 1949, Utworzony: 2010-08-16 13:19:29, Ostatnia zmiana: 2018-05-30 13:27:26 Historia zmian