Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Przedłużenie terminu obowiązywania taryf za wodę i scieki
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6734859
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego. Wersja do druku

 

Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego (trankrypcja aktu)

 

Wymagane dokumenty

  - wniosek o wpisanie zagranicznego aktu: urodzenia, małżeństwa ,zgonu

  - ryginał odpisu aktu stanu cywilnego sporządzony przez zagraniczny USC,

  - rzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu na język polski przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula

   (nie dotyczy odpisów na drukach wielojęzycznych),

  - oryginał dowodu wniesienia należnej opłaty skarbowej,

  - kserokopia dowodu osobistego osób, których akt dotyczy,

  - dowód osobisty osoby zgłaszającej wniosek, do wglądu.


Uwaga: Jeżeli zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego jest kserokopią, musi być uwierzytelniony przez organ, który go wydał lub przez polskiego konsula.

 

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 50,00 zł za decyzję o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg.
Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

- sporządzenie aktu stanu cywilnego,

- pierwsze 3 odpisy skrócone aktu wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Św. Rocha 5, pok. 1, parter, tel. 52 333 72 34, w godz. od 700 do 1500.

 

Termin załatwienia sprawy

Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688

  z późn. zm.),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

  z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie w sprawie odmowy wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg rozpatruje Wojewoda Kujawsko-Pomorski za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowem,

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Inne informacje

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego może złożyć: osoba, której akt dotyczy, wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonek

Wniosek składa się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Jeżeli obywatel polski zawierający małżeństwo w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego nie złożył oświadczenia w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, może je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskiej księgi małżeństw, a gdy małżeństwo zawierali obywatele polscy, mogą także złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Jeżeli wnioskodawca nie ma w Polsce miejsca zamieszkania, właściwość miejscową wpisania aktu ustala się na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania w kraju. W razie braku takiej podstawy właściwym jest Urząd Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego Warszawa, ul. Jezuicka 1/3, 00-950 Warszawa.

Osoby mieszkające za granicą mogą złożyć wniosek o transkrypcję aktu za pośrednictwem polskiego konsulatu za granicą.

Uwaga: zagraniczny akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych wymaganych przez prawo polskie, ma zmniejszoną moc dowodową. Taki akt podlega uzupełnieniu na wniosek wnioskodawcy.

Uwaga: zagraniczny akt stanu cywilnego, w którym dokonano zmiany brzmienia lub pisowni nazwiska i imienia np. brak znaków diakrytycznych podlega sprostowaniu na wiosek wnioskodawcy

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:H. Sukniak, Ilość wyświetleń: 1563, Utworzony: 2010-05-06 13:06:34, Ostatnia zmiana: 2010-05-06 13:20:49 Historia zmian