Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Przedłużenie terminu obowiązywania taryf za wodę i scieki
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6734880
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Wersja do druku

Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

 

Wymagane dokumenty

wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

 

   - w przypadku panny i kawalera:

          odpisy skrócone aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza Nowem),

          do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość,

 

   - w przypadku osób rozwiedzionych:

         odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza Nowem),

         odpisy skrócone aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu (dla osób,

         które ostatni związek małżeński zawierały poza Nowem),

         do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość,

 

    - w przypadku wdowców:

         odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza Nowem ),

         odpisy skrócone aktu zgonu współmałżonka (dotyczy aktu zgonu sporządzonego poza Nowem),

         do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość,

         oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej.

Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowem.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Plac Świętego Rocha 5, parter, pok. 1, tel. 052 33 37 234  w godz. od 700 do 1430.

 

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości:

- 38,00 zł za wydanie zaświadczenia,

- 17,00 zl za pełnomocnictwo do odebrania zaświadczenia o zdolności prawnej.

 Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu.

 

Termin załatwienia sprawy

Od ręki, po złożeniu wniosku w większości przypadków, 7 dni zgodnie z prawem.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688

   z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Świeciu  - Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia, prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

Inne informacje

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowem  zaświadczenie mogą otrzymać osoby, które aktualnie mają lub które miały ostatni stały pobyt w kraju w mieście i gminie Nowe .

Osoba, która ubiega się o wydanie zaświadczenia zobowiązana jest złożyć przed kierownikiem USC zapewnienia o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.

Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą zaświadczenie może uzyskać za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaświadczenie może otrzymać również osoba trzecia (pełnomocnik), która łącznie z wnioskiem przedstawi (złożone przez osobę zainteresowaną przed innym kierownikiem USC lub polskim konsulem) zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa wraz z pełnomocnictwem.

Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania.

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:H. Sukniak, Ilość wyświetleń: 1536, Utworzony: 2010-05-06 12:52:52, Ostatnia zmiana: 2010-05-06 12:53:20 Historia zmian