Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Przedłużenie terminu obowiązywania taryf za wodę i scieki
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6734873
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej Wersja do druku

Nowy artykuł

 

Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

 

Wymagane dokumenty

- podanie o wydanie zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób

  określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

- w przypadku panny i kawalera:

           odpisy skrócone aktu urodzenia (osoby urodzone poza Nowem),

           do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość,

- w przypadku osób rozwiedzionych:

            odpisy skrócone aktu urodzenia (osoby urodzone poza Nowem ),

            odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub wyrok sądu (osoby, których ostatni

            związek małżeński został zawarty poza Nowem ),

   do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość,

- w przypadku wdowców:

           - odpisy skrócone aktu urodzenia (osoby urodzone poza Nowem ),

           - odpisy skrócone aktu zgonu współmałżonka (jeżeli akt zgonu został sporządzony poza Nowem ),

           - do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość,

           - w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

           - odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

           - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju

             cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające

             od obowiązku przedłożenia tego dokumentu,

           - do wglądu: dowody tożsamości (paszport, w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego

             pobytu, w przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu

             w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych),

          - oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej,

          - jeżeli małżeństwo zamierza zawrzeć kobieta niepełnoletnia, która ukończyła lat 16 prawomocne

            postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na wcześniejsze zawarcie małżeństwa.

Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami.

 

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości:

- 84,00 zł za sporządzenie aktu małżeństwa,

- nie podlegają opłacie skarbowej pierwsze 3 odpisy aktów stanu cywilnego wydane przy sporządzeniu aktu,

- nie podlega opłacie skarbowej wydane zaświadczenie.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Plac Św. Rocha 5, parter, pok. 1, tel. 0523337234  w godz. od 700 do 1430

 

Termin załatwienia sprawy

Od ręki po złożeniu kompletu dokumentów,

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688,

  z późn. zm.),

- Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.

   (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa powiadamiając pisemnie osobę zainteresowaną,  osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Świeciu- Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia; prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

 

Inne informacje

Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby nie mające ukończonych lat 18, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w innym związku małżeńskim.

Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.

Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa; małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka.

Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim, duchowny zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty ślubu przesłać do właściwego miejscowo USC zaświadczenie, na podstawie którego zostanie sporządzony akt małżeństwa.

Uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych.

Zaświadczenie wydaje kierownik USC miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.

W USC w Nowem zaświadczenie mogą otrzymać osoby mające pobyt stały w mieście i gminie Nowe.


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:H. Sukniak, Ilość wyświetleń: 1708, Utworzony: 2010-05-06 12:34:37, Ostatnia zmiana: 2010-05-06 12:35:09 Historia zmian