Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Przedłużenie terminu obowiązywania taryf za wodę i scieki
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6736140
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego Wersja do druku

 

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego

 

Wymagane dokumenty

Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej,

Dowód osobisty - do wglądu przy osobistym odbiorze odpisu aktu stanu cywilnego.

 

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości:

- 22,00 zł za odpis skrócony,

- 33.00 zł za odpis zupełny,

- 24,00 zł za zaświadczenie o braku księgi lub niefigurowaniu aktu w księdze.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu

Uwaga: nie podlegają opłacie skarbowej odpisy aktów stanu cywilnego wydane w sprawach dotyczących m. in:

do wydania dowodu osobistego.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Św. Rocha 5, pok. 1, parter, tel. 52 333 72 34, w godz. od 700 do 1500.

 

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo a aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688

  z późn. zm.),

- Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych

   odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071

  z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłącie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie w sprawie odmowy wydania odpisu aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowem,

Termin odwołania: 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Inne informacje

Odpisy skrócone z aktów stanu cywilnego wydaje się na drukach wielojęzycznych na wniosek osoby zainteresowanej.

Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek:

   - osoby, której akt dotyczy,

   - wstępnych (rodzice, dziadkowie),

   - zstępnych (dzieci, wnuki),

   - rodzeństwa,

   - małżonka,

   - przedstawiciela ustawowego,

   - odpisy mogą otrzymać również osoby, które wykażą w tym interes prawny, organy administracji

     państwowej i samorządowej, organizacje społeczne,

  - zaświadczenia o braku ksiąg lub o niefigurowaniu aktu w księdze może otrzymać każda zainteresowana

     osoba,

  - do wniosku o odpis przesłanego pocztą winny być dołączony oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej.


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:H. Sukniak, Ilość wyświetleń: 1795, Utworzony: 2010-05-06 12:25:04, Ostatnia zmiana: 2010-05-06 12:30:14 Historia zmian