Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Przedłużenie terminu obowiązywania taryf za wodę i scieki
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6734878
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Uzupełnienie aktu stanu cywilnego Wersja do druku

 

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego.

- odpis zupełny aktu stanu cywilnego stanowiący podstawę uzupełnienia aktu.

  Odpisami stanowiącymi podstawę uzupełnienia aktu:

      - urodzenia jest odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców, bądź odpis zupełny aktu urodzenia matki, jeżeli   

        dziecko nie pochodzi z małżeństwa, a jeżeli zostało uznane – odpis zupełny aktu urodzenia ojca,

        małżeństwa są odpisy zupełne aktów urodzeń małżonków.

      - zgonu jest odpis zupełny aktu urodzenia lub małżeństwa osoby zmarłej.

- dowód wniesienia opłaty skarbowej,

- kserokopia dowodu osobistego osób, których akt dotyczy,

- dowód osobisty osoby składającej wniosek - do wglądu.

Uwaga: odpisów nie przedkłada się, jeżeli akt stanu cywilnego stanowiący podstawę uzupełnienia znajduje się

w USC w Nowem.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Plac Świętego Rocha 5, parter, pok. 1, tel. 052 33 37 234  w godz. od 700 do 1430.

 

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 39,00 zł za decyzję o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego.

Opłatę skarbową można uiścić:

      - w kasie Urzędu 

      - w konsulacie - opłata konsularna

 

Termin załatwienia sprawy

Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688

  z późn. zm.),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

   z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

 

 

Tryb odwoławczy

    Odwołanie w sprawie uzupełnienia aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowem,  termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Inne informacje

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego może wystąpić osoba, której akt dotyczy, jej rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub małżonek. Postępowanie o uzupełnienie aktu można wszcząć również na wniosek innej zainteresowanej osoby, która wykaże w tym interes prawny lub z urzędu.

Wniosek składa się w USC, w którym został sporządzony akt podlegający uzupełnieniu

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:H. Sukniak, Ilość wyświetleń: 1688, Utworzony: 2010-05-06 12:19:43, Ostatnia zmiana: 2010-05-06 12:20:12 Historia zmian