Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Przedłużenie terminu obowiązywania taryf za wodę i scieki
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6734834
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Uznanie ojcostwa Wersja do druku

Uznanie ojcostwa

 

Wymagane dokumenty

- dowody osobiste rodziców dziecka - do wglądu,

- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli uznawane dziecko urodziło się poza Nowem  - do wglądu,

- w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie,

- jeżeli dziecko ukończyło 13 lat, wymagana jest jego osobista zgoda na uznanie.

Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowem .

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Plac Świętego Rocha 5, parter, pok. 1, tel. 052 33 37 234  w godz. od 700 do 1430.

 

Opłaty

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa zwolnione jest z opłaty skarbowej.

 

Termin załatwienia sprawy

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa następuje od ręki.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688

  z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie karbowej (Dz. U. 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

 

Inne informacje

Uznać można dziecko, co do którego nie zachodzi domniemanie pochodzenia z małżeństwa. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być przyjęte, jeżeli matka rozwiedziona urodziła dziecko po upływie 300 dni od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa lub w przypadku matki wdowy 300 dni od daty zgonu męża.

Do uznania ojcostwa przez ojca mającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych potrzebna jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.

Do skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest potwierdzenie ojcostwa przez matkę dziecka jednocześnie z uznaniem ojcostwa bądź w ciągu 3 miesięcy od daty uznania ojcostwa.

Gdy dziecko ukończyło lat 13 do skuteczności uznania potrzebna jest również jego zgoda.

Uznanie ojcostwa nie jest możliwe po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności.

Uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem USC albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą przed polskim konsulem, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice są obywatelami polskimi.


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:H. Sukniak, Ilość wyświetleń: 1501, Utworzony: 2010-05-06 12:06:59, Ostatnia zmiana: 2010-05-06 12:07:33 Historia zmian