Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8398239
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2009 r. » Zarzadzenie Nr 113/2009Burmistrza Nowego z 20.11.2009 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Wersja do druku

                          

 

                                                        ZARZĄDZENIE Nr 113/2009

        Burmistrza Nowego

          z dnia 20 listopada 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Nowem.

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr z 2008 r. Nr 223 poz. 1458) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 95/2009 Burmistrza Nowego z dnia 10 czerwca 2009 r.,
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Nowem wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się następujące składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, funkcyjny, specjalny, które wlicza się do podstawy zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej.”

 

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony na dany rok kalendarzowy fundusz nagród, o terminie uruchomienia, którego decyduje każdorazowo pracodawca.

2. Nagroda ma charakter uznaniowy, indywidualny i jest przyznawana kwotowo.

3. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje pracodawca.

4. Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę może zostać przyznana nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

5. Nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej przyznaje się za:

1) indywidualne wyniki pracownika, jego zaangażowanie w pracy, rzetelność, dyspozycyjność, samodzielność;

2) inicjatywę w podejmowaniu działań polepszających organizację pracy Urzędu;

3) złożoność realizowanych zadań;

4) wykonywanie zadań nieleżących w stałym zakresie obowiązków.

6. Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę może być przyznana inna nagroda, w szczególności z okazji Dnia Pracownika Samorządowego i zakończenia roku kalendarzowego.

7. Wysokość nagrody przyznanej pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku urzędniczym powinna uwzględniać wyniki okresowej oceny pracy pracownika, o której mowa w ustawie.

8. Pracownikowi nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu nieotrzymania nagrody lub otrzymania jej w wysokości niższej lub odbiegającej od średniej nagród przyznanych
w Urzędzie.”

 

               § 2. Zarządzenie wchodzi w życie  po upływie 14 dni od podania ich do wiadomości pracowników.

 

 

                                                                                                                            Burmistrz

                                                                                                                     Stanisław Butyński

 

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz - St. Butyński, Ilość wyświetleń: 1554, Utworzony: 2010-04-08 12:46:25, Ostatnia zmiana: 2010-04-08 12:47:32 Historia zmian