Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Przedłużenie terminu obowiązywania taryf za wodę i scieki
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6734843
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Zgłoszenie zgonu Wersja do druku

 

Zgłoszenie zgonu

 

Wymagane dokumenty

- karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia,

- dowód osobisty zmarłego,

- dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon - do wglądu.

 

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

- sporządzenie aktu zgonu;

- pierwsze 3 odpisy skrócone aktu zgonu wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu.

 

Termin załatwienia sprawy

Akt zgonu oraz jego odpisy sporządzane są od ręki.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Św. Rocha 5, pok. 1, tel. 52 333 72 34  w godz. od 700 do 1400.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688

  z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z poźń. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu zgonu rozpatruje Wojewoda Kujawsko-Pomorski

w Bydgoszczy. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem kierownika USC w Nowem.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczeni decyzji.

 

Inne informacje

Zgon osoby zmarłej należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:

  - małżonek lub dzieci zmarłego,

  - najbliżsi krewni lub powinowaci,

  - osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,

  - osoby, które były obecne przy zgonie,

  - administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu.

W USC w Nowem rejestruje się zgony osób zmarłych w mieście i gminie Nowe .

Do sporządzenia aktu zgonu na podstawie postanowienia sądu o uznaniu za zmarłego lub stwierdzeniu zgonu właściwy jest USC m.st. Warszawy.

W celu prawidłowego sporządzenia aktu zgonu, osoba zgłaszająca zgon powinna znać również inne dane o osobie zmarłej niż te wpisane do jej dowodu osobistego, m.in. nazwiska rodowe rodziców, datę i miejsce zawarcia małżeństwa.

Jeżeli okoliczności były przedmiotem postępowania prowadzonego przez organ państwowy, akt zgonu sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez taki organ.


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:H. Sukniak, Ilość wyświetleń: 1668, Utworzony: 2010-03-31 13:57:20, Ostatnia zmiana: 2010-03-31 13:58:29 Historia zmian