Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7625539
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2010

Kategorie
  Uchwała Nr XXXIX/231/2010 Rady Miejskiej z 22.02.2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwała Nr XXXIX/232/2010 Rady Miejskiej z 22.02.2010 r. w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Nowem (1)
  Uchwała Nr XXXIX/233/2010 Rady Miejskiej z 22.02.2010 r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (1)
  Uchwała Nr XXXIX/234/2010 Rady Miejskiej z 22.02.2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Nowem ul. Zduńska 27 (1)
  Uchwała Nr XXXIX/235/2010 Rady Miejskiej w Nowem z 22.02.2010 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku w Tryl 12 (1)
  Uchwała Nr XXXIX/236/2010 Rady Miejskiej w Nowem z 22.02.2010r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku Rynek 16 w Nowem (1)
  Uchwała Nr XXXIX/237/2010 Rady Miejskiej z 22.02.2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem działki 85/7a o pow. 0,6483 ha połozonej w Osinach (1)
  Uchwała Nr XL/238/2010 Rady Miejskiej w Nowem z 29.03.2010 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Nowem (1)
  Uchwała Nr XL/239/2010 Rady Miejskiej z 29.03.2010 r w sprawie programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Nowe na lata 2010-2013 (1)
  Uchwała Nr XL/240/2010 Rady Miejskiej w Nowem z 29.03.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku (1)
  Uchwała Nr XL/241/2010 Rady Miejskiej w nowem z 29.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowe na rok 2010 (1)
  Uchwała nr XLI/242/2010 Rady Miejskiej w Nowem z 29.04.2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budżetu na rok 2010 (1)
  Uchwała Nr XLI/243/2010 Rady Miejskiej w Nowem z 29.04.2010 w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o interpretację uchwały Rady Miejskiej oraz wyjasnienie stawek czynszowych (1)
  Uchwała Nr XLI/244/2010 Rady Miejskiej w Nowem z 29.04.2010 r. w sprawie upowaznienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakr...... (1)
  Uchwała Nr XLI/245/2010 Rady Miejskiej w Nowem z 29.04.2010 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu (1)
  Uchwała Nr XLI/246/2010Rady Miejskiej w Nowem z 29.04.2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (1)
  Uchwała Nr XLI/247/2010 Rady Miejskiej w Nowem z 20.03.2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowe nieruchomości położonych w Nowem przy ul Rynek 5-8 i ul Kolejowej 15 (1)
  Uchwała Nr XLI/248/2010 Rady Miejskiej w Nowem z 29.03.2010 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Mały Komorsk 3 (1)
  Uchwała Nr XLI/249/2010 Rady Miejskiej w Nowem z 29.03.2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rychława (1)
  Uchwała Nr XLI/250/2010 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tryl (1)
  Uchwała Nr XLI/251/2010 Rady Miejskiej w Nowem z 29.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowe na rok 2010 (1)
  Uchwała Nr XLII/252/2010 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2010 r. w sparwie wyrażenia opinii na temat likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Drzycimiu (1)
  Uchwała Nr XLII/253/2010 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowe na rok 2010 (1)
  Uchwała Nr XLIII/254/2010 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie zmiany budżetu gminy Nowe na rok 2010 (1)
  Uchwała NrXLIV/255/2010 Rady Miejskiej w Nowem z 31.08..1010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonaniabudżetu gmin (1)
  Uchwała Nr XLIV/256/2010 Rady Miejskiej w Nowem z 31.08.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Przychodni w Nowem (1)
  Uchwała Nr XLIV/257/2010 Rady Miejskiej w Nowem z 31.08.2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr XLiV/258/2010 Rady Miejskiej w Nowem z 31.08.2010 r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009-2015 (1)
  Uchwała NrXLIV/259/2010 Rady Miejskiej w Nowemz 31.08.2010 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości Gminnej Przychodni w Nowem (1)
  Uchwała Nr XLIV/260/2010 Rady Miejskiej w Nowem z 31.08.2010 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki (1)
  Uchwała Nr XLV/261/2010 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie przystapienia do partnerstwa w realizacji Projektu "Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości w ramach"Programu Operacyjn ego Kapitał Ludzki- Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans ... (1)
  Uchwała Nr XLV/262/2010 Rady Miejskiej w Nowem z 29.09.2010 r.w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr XLV/263/2010 Rady Miejskiej w Nowem z 29.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowe na rok 2010 (1)
  Uchwała Nr XLVI/264/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27.10.2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem (1)
  Uchwała Nr XLVII/271/2010 Rady Miejskiej w Nowem z 10.11.2010 r. w sprawie określenia porządku obrad zebrań iejskich i terminów wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr XLVII.272.2010 Rady Miejskiej w Nowem z 10.11.2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transp (1)
  Uchwała Nr XLVII/273/2010 z 10.11.2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (1)
  Uchwała Nr XLCII/274/2010 Rady Miejskiej w Nowe z 10.11.2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta za pierwsze trzy kw (1)
  Uchwała Nr XLVII/275/2010 Rady Miejskiej w Nowem z 10.11.2010 r. w sprawie opłaty targowej (1)
  Uchwała Nr XLII/276/2010 Rady Miejskiej w Nowem z 10.11.2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowe na rok 2010 (1)
  Uchwała Nr I/1/10 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 1.12.2010 r. w sprawie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwała Nr I/2/10 Rady Miejskiej w Nowem z 1.12.2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwała Nr III/3/2010 r. Rady Miejskiej w Nowem z 13.12.2010 r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej (1)
  Uchwała Nr III/4/10 Rady Miejskiej w Nowem z 13.12.2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwała Nr III/5/10 Rady Miejskiej w Nowem z 13.12.2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwała Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Nowem z 13.12.2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (1)
  Uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Nowem z 13.12.2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (1)
  Uchwała Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Nowem z 13.12.2010 r.w sprawie ustalenia komisji stałych Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwała Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Nowem z 13.12.2010 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejski (1)
  Uchwała Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Nowem z 13.12.2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1)
  Uchwała Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Nowem z 13.12.2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Spor (1)
  Uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Nowem z 13.12.2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia (1)
  Uchwała Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Nowem wz 13.12.2010 r. w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej upoważnionego do okreslenia terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i .... (1)
  Uchwała Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Nowem z 13.12.2010 r. w sprawie ustalenia diet radnych (1)
  Uchwała Nr III/15/10 Rady Miejskiej w Nowem z 13.12.2010 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Nowem z 29.10.2010 r. w sprawie zatwierdzxenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (1)
  Uchwała Nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Nowem z 29.12.2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1)
  Uchwała Nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Nowem z 29.12.2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (1)
  Uchwała Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Nowem z 29.12.2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia (1)
  Uchwała Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Nowem z 29.12.2010 r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (1)
  Uchwała Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Nowem z 29.12.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Matawy (1)
  Uchwała Nr IV/22/10 Rady Miejskiej w Nowem z 29.12.2010 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr IV/23/10 Rady Miejskiej w Nowemz 29.12.2010 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr IV/24/10 Rady Miejskiej w Nowem z 29.12.2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Nowem (1)
Artykuły
  Nowy artykuł