Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027817
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Wydanie i wymiana dowodu osobistego Wersja do druku

Wydanie i wymiana dowodu osobistego

 

Dowód osobisty to dokument, który:

- potwierdza twoją tożsamość,

- potwierdza twoje polskie obywatelstwo,

- pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów Unii Europejskiej czy

  Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia  6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (DZ.U. z dnia 10 września 2010 roku, Nr 167, poz. 1131)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania  (Dz. U. z dnia 16 lutego 2015 roku, poz. 212)
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2013 r. Nr 1422)

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Wniosek składa osobiscie osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, posiadająca pełną
    zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem:
  - osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu
    której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
  - osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską, w imieniu której
    wniosek składa jeden z rodziców;
  - osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której
    wniosek składa opiekun prawny;
  - osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

 

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynnosci prawnych wymaga jej obecnosci przy składaniu wniosku; wyjatek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

 

 2. Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie dowolnej
     gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo
     w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został
     wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych
     zawartych w rejestrze PESEL.

3. Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym
    weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym
    profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy za pomocą internetu pod
    adresem
    https://obywatel.gov.pl/meldunek/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod#scenariusz-przez-internet

4. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej długotrwałą
     chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się  pokonać przeszkodą wnioskodawca
    powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba
    że okoliczności nie pozwalaj± na przyjęcie tego wniosku.

Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego
o wymiarach 35 X 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy
i zamkniętymi ustami. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego paszportu tej osoby, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Organ gminy, przyjmując wniosek o wydanie dowodu osobistego sprawdza zgodność danych zawartych we wniosku z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz rejestrze PESEL.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć;
 - co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu tożsamości;
 - niezwłocznie w przypadku zmiany danych osobowych (np. nazwiska), utraty, uszkodzenia
   dowodu osobistego

 

Opłaty

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie

 

Termin załatwiania sprawy

 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Nowem, plac św. Rocha 5 86-170 Nowe, pokój nr 1 (parter).

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał dowód osobisty.

    

Dodatkowe informacje

Dowód osobisty wydaje się obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może posiadać tylko jeden ważny dowód osobisty.
Dowód osobisty nie zawiera danych osób trzecich.

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:
1) upływu terminu ważności wniosku;
2) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu
    wydającego;
3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy
    zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniaj±cym lub uniemożliwiającym
    identyfikację jego posiadacza;
4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym
    identyfikację jego posiadacza;
5) przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej polskiej przez osobę
    trzecią znalezionego dowodu osobistego

.

  Kto:
1) uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,
2) zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,
3) nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego, podlega karze
    ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Odbiór dowodu osobistego:
1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony
    wniosek.
2. Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera
    rodzic, który wnioskował o wydanie dowodu osobistego albo opiekun prawny.
3. Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych
    odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic który wnioskował o wydanie
    dowodu osobistego albo kurator.
4. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych
    lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, nie
    dotyczy osób małoletnich, które były obecne przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy
    albo nie ukończyły 5 roku życia.

 

Odbiór dowodu osobistego potwierdza się na formularzu odbioru dowodu osobistego przez złożenie własnoręcznego podpisu.

Ważność dowodu osobistego
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Jak sprawdzić, czy dowód jest gotowy

Można to zrobić przez Internet podając nr wniosku

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy

 

                                   Zgłoszenie utraty (uszkodzenia) dowodu osobistego

- w urzędzie gminy
- przez Internet za pomocą platformy ePUAP

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zglos-utrate-albo-uszkodzenie-dowodu-osobistego-uniewaznienie#scenariusz-przez-internet

                       

Wymagane dokumenty:

- formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (wypełniany elektronicznie przez
  pracownika urzędu) albo wydrukowany i wypełniony formularz
- dowód osobisty - jeżli zgłaszasz uszkodzenie dowodu,
- inny dokument tożsamości, na przykład paszport.

 

Dowód unieważniany jest od razu. Wydawane jest zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu, które  ważne  jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż
2 miesiące.

Załączone dokumenty
  Wniosek o wydanie dowodu osobistego (104.5kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:K.Gutowska, Ilość wyświetleń: 2539, Utworzony: 2010-02-26 12:59:03, Ostatnia zmiana: 2017-09-28 09:29:25 Historia zmian