Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027569
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego Wersja do druku

 

Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego

 

 

Wymagane dokumenty

 

Wypełniony formularz zgłoszenie pobytu stałego -  lub zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące  oraz:

- osoby meldujące się na pobyt stały z innej miejscowości, przedstawiają zaświadczenie o wymeldowaniu się

  z poprzedniego miejsca pobytu stałego,

- do wglądu tytuł prawny do lokalu oraz dowód osobisty wynajmującego, najemcy, właściciela lokalu,

- dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający ustalić tożsamość osoby (do wglądu),

- wojskowy dokument osobisty - dla osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony (do

      wglądu),

- bosoba niepełnoletnia nie posiadająca dokumentu tożsamości przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia,

- cudzoziemiec, dokonując zameldowania na pobyt stały, zgłasza wymagane dane do zameldowania, oraz przedstawia

  kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta

  długoterminowego Wspólnot Europejskich, statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany albo zezwolenie na

  osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o nadaniu statusu

  uchodźcy w RP lub o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany (art. 26 ust. 1 ustawy o ewidencji Ludności i dowodach

   osobistych),

- obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa

  członkowskiego Unii Europejskiej, dokonujący zameldowania  na pobyt stały, zgłaszają wymagane dane do

   zameldowania, przy czym obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży

   lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający

   prawo stałego pobytu, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

   - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (art. 26

   ust. 2 ustawy o ewidencji Ludności i dowodach osobistych).

Zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy dokonuje się w obecności najemcy (najemców), właściciela (współwłaścicieli) lokalu po okazaniu tytułu prawnego do lokalu (do wglądu) na ustny wniosek, zawierający datę przybycia do miejsca pobytu, adres i zamierzony czas trwania pobytu.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Św. Rocha 5, pok. 1, parter, tel. 52 333 72 34, w godz. od 700 do 1500.

 

Opłaty

Brak opłat

 

Termin załatwienia sprawy

W dniu złożenia wymaganych dokumentów.

 

Podstawa prawna

 

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993

  z późn. zm.),

- ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego

   terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z późn.

   zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania

  i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności

  i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Czynność rejestracyjna.

 

Inne informacje

Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy zameldowania:

1/ zameldowanie na pobyt stały,

2/ zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiąc

    odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od

    obowiązku wymeldowania się,

3/ zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy.

W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania przed upływem czwartej doby, po przybyciu na nowe miejsce. Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

Za osobę niepełnoletnią obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu, jeżeli nieletni nie posiada dokumentu tożsamości przedstawia jej odpis skrócony aktu urodzenia.

Osoby posiadające przydział mobilizacyjny, pracowniczy przydział mobilizacyjny lub kartę powołania są zobowiązane do osobistego powiadomienia o zmianie miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące właściwego WKU, nie później niż w dniu dokonania czynności meldunkowej

 

 

 

Załączone dokumenty
  Wniosek -zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiace (781.3kB) pobierz pokaż
  Wniosek- zgłoszenie pobytu stałego (661.5kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Marcin Jakubowski, Ilość wyświetleń: 1949, Utworzony: 2010-02-25 07:36:18, Ostatnia zmiana: 2010-02-25 09:41:24 Historia zmian