Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027855
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Wydanie zaświadczenia w przypadku utraty dowodu osobistego Wersja do druku

 

 

Wydanie zaświadczenia w przypadku utraty dowodu osobistego

 

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty,
-w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych zgłosić utratę dowodu osobistego może rodzic albo opiekun

 prawny lub kurator ustanowiony przez sąd oraz do wglądu dokument pozwalający ustalić tożsamość osoby (ze

 zdjęciem).

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Św. Rocha 5, pok. 1, parter, tel. 52 333 72 34, w godz. od 700 do 1500.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia sprawy

W dniu zgłoszenia faktu utraty dowodu osobistego.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993

  z późn. zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania

  w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384).

 

Tryb odwoławczy

Na wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, za pośrednictwem Burmistrza Nowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Inne informacje

Uwaga!

- osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy urząd gminy Lu

  właściwy ze względu na miejsce pobytu konsulat,

- osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do

  właściwej gminy,

- osoba, która znalazła własny dowód osobisty zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do niezwłocznego zwrócenia

  go urzędnikowi gminy, który wydał ten dokument,

- osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument

  najbliższemu urzędowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej,

- w przypadku upływu terminu ważności, uszkodzenia lub z powodu inne przyczyny utrudniającej posługiwanie się

  dowodem osobistym, wniosek o wymianę składa się niezwłocznie,

- osoba, która utraciła obywatelstwo polskie zwraca niezwłocznie dowód osobisty właściwej gminie, która wydała

  dowód osobisty lub właściwemu ze względu na miejsce pobytu konsulatowi,

-w przypadku zgonu posiadacza dowodu osobistego, osoba która jest zobowiązana do zgłoszenia zgonu, zwraca dowód

  osobisty w USC w terminie 3 dni od daty zgonu (w przypadku nie zwrócenia dowodu osobistego, składa oświadczenie

   na piśmie).

Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

 

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:M. Jakubowski, Ilość wyświetleń: 1834, Utworzony: 2010-02-19 08:03:33, Ostatnia zmiana: 2010-02-19 08:04:39 Historia zmian