Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8398298
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2009 r. » Zarządzenie Nr 117/2009 Burmistrza Nowego z 28.12.2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nowe na 2009 r. związanych ze zmianami kwot dotacji celowych oraz podziału rezerwy sybwencji ogólnej Wersja do druku

 

Zarządzenie Nr 117/2009

Burmistrza Gminy Nowe

z dnia 28 grudnia 2009

 

w sprawie : zmian w planie dochodów  i  wydatków budżetu gminy Nowe na 2009 r. związanych ze zmianami kwot dotacji celowych  oraz podziału rezerwy subwencji  ogólnej .  

                  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337 ) art. 165,art.184,art.188, ust.2 i art. 195, ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420 , z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170 , poz.1217 i 1218, Nr 187 , poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 ) przedkłada się :

 

Pkt.  1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy Nowe na 2009 r. zwiększając je o kwotę  82.909 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

 

Po zmianach plan dochodów  wynosi       22.319.757,86   

      w tym :

    - dochody własne                               8.298.430 ,-

    - dochody  majątkowe                           669.000 ,-

    - dotacje  celowe                               5.762.433,86

    - subwencje                                       7.589.894 ,-

 

Pkt. 2. Dokonać zmian w planie wydatków  budżetu gminy Nowe na 2009 r. zwiększając je o kwotę 53.371 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

Po zmianach plan wydatków wynosi         23.814.219,86        

       w tym :

   - wydatki  bieżące                               19.507.884,86

   - wydatki majątkowe                             2.553.300 ,-

   - dotacje z budżetu                               1.753.035 ,-  

 

Pkt.  3 . Deficyt budżetu wynosi               1.494.462 zł

 

Pkt. 4. . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

                                                                                                                                     Burmistrz

                                                                                                                               Stanisław Butyński

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 117 / 2009

Burmistrza Nowego z dnia  28 grudnia  2009 r.

 

Zmiany budżetu wprowadzone  niniejszym Zarządzeniem dotyczą :

 

- zmian w planie dochodów i wydatków związanych z przyznaniem dotacji celowej oraz uzupełnienie dochodów gmin .

 

1.  Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  decyzją z dnia 18 grudnia 2009 Nr WFB.I.3011-88/09 zwiększającej dotację celową o kwotę 52.111 zł na wypłatę podatku akcyzowego od paliw dla producentów rolnych .

 

2. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3 /4822/2/DWX/09 , który ze środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczył dla gminy Nowe kwotę 29.538 zł na uzupełnienie dochodów gminy .

 

3. Na podstawie uchwały Nr XXXIII / 194 / 2009 Rady Powiatu Świeckiego z 16.12.2009 przyznającej dotację celową w kwocie 1.260 zł na pokrycie kosztów związanych z kwalifikacja zawodową .

 

Załączone dokumenty
  Zał. Nr 1 (33.5kB) pobierz pokaż
  Zał. Nr 2 (32.5kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz - St. Butyński, Ilość wyświetleń: 1615, Utworzony: 2010-01-04 08:44:20, Ostatnia zmiana: 2010-01-04 08:49:58 Historia zmian