Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7707457
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2009 » Uchwała Nr XXXVII/220/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XXVII/154/2009 z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2009. Wersja do druku

UCHWAŁA  NR XXXVII/220/2009

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 8 grudnia 2009

 

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XXVII/154/2009 z dnia 28  stycznia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Nowe  na rok 2009.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104z późn. zm. [2]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XXVII/154/2009 z dnia 28  stycznia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Nowe  na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XXXVII/220/2009 z dnia 8 grudnia 2009 zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XXVII/154/2009 z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.

 

 

            W załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XXVII/154/2009 z dnia 28  stycznia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2009, dotyczącym limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zmienia się:

- w poz. 1 rubryka 6 kwotę z 4.000.000 zł na kwotę 4.162.000 zł

- w poz. 1 rubryce 12 zmienia się przewidywany plan na rok 2010 z kwoty 500.000 zł na kwotę 3.662.000 zł, jako wartość całego zadania do realizacji inwestycji w 2010 roku.

            Załącznik ten jest niezbędny do złożenia przez gminę Nowe odpowiednich dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego w celu uzyskania dofinansowania w ramach programu PROW na rozbudowę wodociągu wiejskiego we wskazanych miejscowościach.

 


[1] Zmiany do niniejszej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 poz.558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420.

 

[2] Zmiany do wymienionej ustawy  zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r.  Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r.  Nr 82, poz. 560, Nr 88 , poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 , z 2008 r. Nr 180 , poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 , poz. 619, Nr 79, poz. 666.

Załączone dokumenty
  Załącznik 3 (24kB) pobierz pokaż

Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:Marek Tomczak, Ilość wyświetleń: 1494, Utworzony: 2009-12-10 14:03:56, Ostatnia zmiana: 2009-12-10 14:06:17 Historia zmian