Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7707076
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2009 » Uchwała Nr XXXVI/215/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 30.11.2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Nowe Wersja do druku

 

UCHWAŁA  NR XXXVI/215/2009

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 30 listopada 2009 roku

 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Nowe.

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.[1]), w uzgodnieniu  z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowem uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Nowe, stanowiący załącznik do uchwały, który określa:

1)      wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;

2)      szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;

3)      wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i dyrektorom szkół i placówek.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/157/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2009 roku

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Nowe.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

                                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                              mgr Marek Słomiński

 

                                                                                    

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 roku, Nr 170, poz. 1218,  Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz. 1369 , Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505,  Dz. U. z 2009 r. Nr 1,      poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800.

                                                                                    

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XXXVI/215/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku   w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Nowe.

 

Na mocy art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli, w drodze regulaminu wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy                          z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54.

Wypełniając normę ww. przepisu prawnego uchwalono w dniu 28 stycznia  2009 roku (Uchwała Nr XXVII/157/2009 Rady Miejskiej w Nowem) regulamin mający zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych od stycznia 2009 roku. Jednakże w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WNK/DT.IV.GSz.0716-4/09 zawierającym szczegółowe wskazania na temat zakresu regulacji uchwały organów prowadzących oświatę dotyczącej ww. materii oraz wyznaczonym terminem  na dostosowanie regulaminów do tych wskazań konieczne okazało się wywołanie niniejszej uchwały.

Główna zmiana dotyczy pominięcia zapisów o terminach wypłat poszczególnych składników wynagrodzenia („z góry” lub „z dołu”), zapisów określających kiedy dany składnik nie przysługuje, zapisu kiedy nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Pozostałe ustalenia obowiązującego aktualnie regulaminu nie uległy zmianie a ich zakres wynika ściśle z upoważnienia ustawowego dla Rady Miejskiej i nie zawiera powtórzeń przepisów ustaw ani rozporządzeń.

 

            Projekt regulaminu został uzgodniony ze związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                            mgr Marek Słomiński

 

 

Załączone dokumenty
  Załącznik do uchwały (84.5kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Rada Miejska, Ilość wyświetleń: 1526, Utworzony: 2009-12-03 12:38:26, Ostatnia zmiana: 2009-12-03 12:40:29 Historia zmian