Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7707154
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2009 » Uchwała Nr XXXVI/212/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 30.11.2009 r.w sprawie opłaty targowej Wersja do druku

 

UCHWAŁA NR XXXVI/212/2009

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 30 listopada 2009 roku

 

w sprawie opłaty targowej.

 

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm. [1]) oraz art.18 ust.2 pkt 8, art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.[2]) , uchwala się co następuje:

 

          § 1.  Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

                                                  

 1) za sprzedaż z samochodu osobowego                                           -    29,00 zł;

 2) za sprzedaż z samochodu ciężarowego                                         -     38,00 zł;

 3) za sprzedaż z małego stołu o powierzchni do 2 m2 ustawionego

     na targowisku przez gminę                                                          -     26,00 zł;

 4) za sprzedaż z dużego stołu o powierzchni powyżej 2 m 2

     ustawionego na  targowisku  przez gminę                                      -     30,00 zł;

 5) za sprzedaż z ziemi od 1m2 zajętej powierzchni                            -       9,00 zł;     

 6) za sprzedaż ze stałego stoiska od 1m2 zajętego pod stoisko           -       4,00 zł;

 7) za sprzedaż płodów rolnych z wozu konnego, ciągnika itp.             -     13,00 zł;

 8) za sprzedaż z ręki, koszyka, wózka itp.                                        -       3,00 zł;

 9) za sprzedaż z namiotu                                                                -      28,00 zł.

 

            

           § 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na targowisku miejskim w dniach imprez okolicznościowych (odpust, pokazy, kiermasze itp.) oraz za sprzedaż w innych miejscach publicznych poza targowiskiem miejskim za 1 m2 zajętej powierzchni – 36,00 zł.

                                               

           § 3. Dzienna opłata targowa od jednej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej obliczona zgodnie z §1 i 2 niniejszej uchwały, nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej opłaty targowej ustalonej na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.1) przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia     w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

            § 4. Poboru opłaty targowej dokonują inkasenci Panie Cecylia Majewska i Karolina Tórz. Wynagrodzenie inkasentów wynosi 10% pobranych opłat, a w dniach imprez okolicznościowych wynagrodzenie wynosi 15%  pobranych opłat.

Inkasenci dokonują wpłat pobranych opłat targowych dwa razy w tygodniu, tj. w poniedziałki  i czwartki każdego tygodnia do kasy Urzędu Gminy w Nowem.

     

            § 5. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Nowem Nr XXV/143/2008 z dnia 26 listopada 2008 r., w sprawie opłaty targowej.

                                                             

            § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

 

                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                   mgr Marek Słomiński

                                                                                                                        

 

 

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847,                z 2008 r.  Nr 93, poz. 585,  Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz.1463, z 2009 r.  Nr 56 poz. 458.

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,            Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568,                      z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17  poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218,          z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.  Nr 52 poz. 420.

 

 

                                      

 U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały Nr XXXVI/212/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2009 roku  w sprawie opłaty targowej.

 

W proponowanej uchwale ulegają zmianie stawki opłaty targowej w stosunku do roku 2009 o 3,5%, tj. o wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten określony jest w Komunikacie Prezesa GUS z dnia

14 lipca 2009 r. (M.P Nr 47 poz. 702). Ustalone w uchwale różne formy sprzedaży odpowiadają warunkom handlu, jakie występują na targowisku. Zmianie ulega również maksymalna kwota dziennej opłaty targowej od jednej osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej. Kwota ta jest ustalona przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia na dany rok podatkowy.

Wyszczególniono terminy tj. dni tygodnia, w jakich ma następować wpłata pobranych przez inkasenta opłat targowych do Kasy Urzędu Gminy w Nowem. Wyznaczono również drugiego inkasenta, którym została Pani Karolina Tórz.

 

                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                   mgr Marek Słomiński


 

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Rada Miejska, Ilość wyświetleń: 1621, Utworzony: 2009-12-03 12:20:51, Ostatnia zmiana: 2009-12-28 13:37:25 Historia zmian