Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7707153
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2009 » Uchwała Nr XXXV/204/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 28.10.2009 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek dotyczacy wyjasnienia nabycia dwóch lokali mieszkalnych Wersja do druku


UCHWAŁA Nr XXXV/204/2009

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 28 października 2009 roku

 

  w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek dotyczący wyjaśnienia nabycia dwóch lokali mieszkalnych.

 

Na podstawie art.223 § 1, art.238 §1 w związku z art. 247  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm[1]. ) uchwala się, co następuje:

 

       § 1.   Przyjmuje się informację złożoną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem oraz członków Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku złożonego przez państwa Mariolę i Henryka R., dotyczącego wyjaśnienia nabycia dwóch lokali mieszkalnych.

      

       § 2.  Przyjmuje się treść odpowiedzi na wniosek państwa Marioli i Henryka R.  w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

       § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

       § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                       mgr Marek Słomiński

 

 

 

Uzasadnienie

 

Do Uchwały Nr XXXV/204/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 października 2009 roku  w  sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek dotyczący wyjaśnienia nabycia dwóch lokali mieszkalnych.

 

Do Rady Miejskiej  wpłynął wniosek Państwa Marioli i Henryka R. o wyjaśnienia nabycia dwóch lokali mieszkalnych przy ul. ........... przez Panią Barbarę K.

 

Przedkładana Wysokiej Radzie uchwała stanowi projekt odpowiedzi na wniosek Państwa Marioli i Henryka R.

 

 

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                      mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz.  1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229,

poz. 1539

 

Załącznik do Uchwały

Nr XXXV/204/2009

                                                                                                          Rady Miejskiej w Nowem

                                                                                                          z dnia 28 października 2009 roku

 

                                                                                  Państwo 

Mariola i Henryk R.

ul. ..................

86-170 Nowe

 

Nawiązując do Uchwały nr XXXII/187/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek dotyczący na jakich to prawach i warunkach w roku 1993 Państwo B.Z K. weszli w posiadanie jako najemcy dwóch mieszkań komunalnych – gminnych przy ul. .........:

Pani Barbara K. w 1993 roku została najemcą jednego lokalu mieszkalnego o pow. całkowitej 40,01 m2 przy ul. ............ na mocy art.691 Kodeksu Cywilnego po zgonie swej babci Stanisławy P. W roku 1993 obowiązywała ustawa z 10 kwietnia 1974 roku Prawo lokalowe Dz. U. z 1987 roku nr 30 poz.165 z późniejszymi zmianami. Nie regulowała ona spraw następstwa prawnego po osobie zmarłej w zakresie najmu lokalu mieszkalnego, w tym zakresie miał zastosowanie przepis art.691 Kodeksu Cywilnego w brzmieniu wówczas obowiązującym. Przepis ten stanowił, że „W razie śmierci najemcy mieszkania osoby bliskie najemcy, które stale z nim mieszkały aż do chwili jego śmierci, wstępują w stosunek najmu. Jednakże osoby te mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia; w razie wypowiedzenia najmu przez niektóre z nich najem kończy się względem tych, które wypowiedzenia dokonały. W braku osób bliskich stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa”.

Pani Barbara K. była wnuczką zmarłej Stanisławy P. i w myśl art.10 ustawy z 10 kwietnia 1974 roku Prawo lokalowe należała do osób bliskich zmarłego najemcy i mogła wstąpić    w stosunek najmu po swej babce Stanisławie.

W dokumentacji dotyczącej najmu lokali – dokumentach zawiadamiających najemcę o podwyższeniu czynszu w roku 1990 lokale mieszkalne zostały przenumerowane i tak: lokal mieszkalny nr 2 o pow. 40,01 m2 otrzymał numer 3. W roku 1994 ten sam lokal otrzymał ponownie numer 2. W dokumentacji najmu nie ma żadnego wyjaśnienia, dlaczego dokonano zmiany numeru lokalu.

Powyższe zamieszanie wynika też z błędów w zapisach ewidencji ludności, gdyż różne lokale         w tym samym budynku posiadały te same numery.

W dniu 21 lutego 1995 roku Pani Barbara K. złożyła wniosek o przepisanie umowy najmu lokalu mieszkalnego o pow. 65,48 m2  z jej matki Teresy K. na siebie, w którym wnioskuje, aby to mieszkanie stanowiło jedną całość z mieszkaniem o pow. 40,01 m2. Zgodę na sporządzenie umowy na całą powierzchnię wyraził w formie adnotacji na wniosku ówczesny Dyrektor PUM Pan Ryszard G.       

W przypadku najmu lokali mieszkalnych pozostających w publicznych zasobach w 1995 r. istniały szczególne zasady ustalania pierwszeństwa zawarcia umowy najmu. Obowiązywała wówczas ustawa z 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowy Dz. U. 105, poz.509 z późniejszymi zmianami, która ustalenie zasad najmu lokali mieszkalnych oddawała w ręce rad gmin. Rada Miejska w Nowem podjęła Uchwałę nr VIII/35/95 z dnia 17 stycznia 1995 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowe oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. W myśl tej uchwały i pozytywnego zaakceptowania wniosku Pani Barbary K. sporządzono 30 marca 1995 roku nową umowę najmu na lokal o pow. 105,49 m2 – powierzchni mieszkalnej 67,51 m2.

Pani Barbara K. w dniu 19 grudnia 1995 roku nabyła aktem notarialnym lokal mieszkalny na własność i grunt we współużytkowanie wieczyste, na podstawie wadliwie zastosowanego na ówczesny czas obowiązującego prawa

.

                                                                                                                                                   


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Rada Miejska, Ilość wyświetleń: 1870, Utworzony: 2009-11-05 11:33:49, Ostatnia zmiana: 2009-11-12 11:43:40 Historia zmian