Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7707482
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2009 » Uchwała Nr XXXV/206/209 Rady Miejskiej z 28.10.2009 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji Projektu "My też potrafimy" w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 .... Wersja do druku

 

 

 

                                                  UCHWAŁA NR XXXV/206/2009

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z  dnia  28 października  2009 roku

 

 

w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji Projektu „My też potrafimy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

 

 

            Na podstawie art. 10 ust.1 oraz 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]), w związku z art. 28a ustawy  z dnia 6 grudnia 2006 r.

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712), uchwala się, co następuje:

 

      § 1. 1. Wyraża się wolę podjęcia współpracy i przystąpienia do partnerstwa z innymi samorządami lokalnymi z terenu Powiatu Świeckiego w zakresie realizacji Projektu „My też potrafimy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.”

2. Rolę Lidera Partnerstwa w ramach Projektu pełnić będzie Gmina Świecie odpowiedzialna za przygotowanie wniosku, podpisanie umowy z Instytucją Pośredniczącą i reprezentowanie wszystkich Partnerów w czasie realizacji Projektu.

 

      § 2. Zasady współpracy oraz prawa i obowiązki Partnerów w celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w §1 określa umowa partnerska.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                      mgr Marek Słomiński

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XXXV/206/2009 z dnia 28 października 2009 roku w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji Projektu „My też potrafimy”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

 

    Kryteria ustalone przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla priorytetu IX POKL, umożliwiające ubieganie się o środki z Programu w Poddziałaniu 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” przewidują, że wnioski o środki na realizację projektów składać mogą samorządy lokalne z terenu powiatu pod warunkiem, że przynajmniej 60% z nich działa w partnerstwie.

 Z inicjatywy Gminy Świecie gotowość do współdziałania zgłosiły wszystkie samorządy z terenu powiatu, które złożyły już deklarację udziału w projekcie „My też potrafimy” w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL w partnerstwie z Gminą Świecie jako Liderem Partnerstwa. Gmina Świecie na podstawie danych z poszczególnych samorządów przygotowała wniosek aplikacyjny, który został zatwierdzony do realizacji przez Instytucję Pośredniczącą. Uchwała ta stanowi formalne potwierdzenie woli Gminy Nowe do uczestnictwa w tym partnerstwie.

 

                                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                               mgr Marek Słomiński

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Dz. U. Nr 3, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 948; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr  162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 z 2005r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420.


 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Rada Miejska, Ilość wyświetleń: 1704, Utworzony: 2009-11-05 11:00:34, Ostatnia zmiana: 2009-11-05 11:01:23 Historia zmian