Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7707079
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2009 » Uchwała Nr XXXIII/196/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 26.08.2009 w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Nowem przy ulicy Leśnej. Wersja do druku

UCHWAŁA NR  XXXIII/196/2009

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 26 sierpnia 2009 roku

 

w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Nowem przy ulicy Leśnej.

 

Na podstawie pkt. 4 i pkt. 5 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 maja 2005r w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Nowe oraz ich wydzierżawiania, najmu albo użyczania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 78 poz. 1437, Nr 108 poz. 1880, z 2006r Nr 18, poz. 262) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przeznaczyć do sprzedaży lub oddać w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w jednostce ewidencyjnej Nowe - Miasto, w obrębie ewidencyjnym Nowe, oznaczone nr działek:

- 123 i 124 o łącznej pow. 0,0795ha,

- 125 i 126 o łącznej pow. 0,0813ha.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem i w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                              Przewodniczący
                                                                                                         mgr Marek Słomiński


UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr XXXIII/196/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Nowem przy ulicy Leśnej.

 

Działki objęte zakresem przedmiotowym niniejszej uchwały w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/166/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-wschodniej części miasta Nowe, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 50 poz. 1001 z dnia  28 kwietnia 2005r, zlokalizowane są w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem 60MN, która przeznaczona jest pod funkcję - podstawową mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. 

Działki przeznaczone są do łącznego zagospodarowania w parach – działka nr 123 i nr 124 o łącznej pow. 0,0795ha oraz działka nr 125 i nr 126 o łącznej pow. 0,0813ha. Nabywca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, najprawdopodobniej ustnego.

W związku z wysokimi cenami nieruchomości pożądane jest stworzenie możliwości oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. W przypadku braku zainteresowania zakupem prawa własności, organ wykonawczy będzie mógł ustanowić na nich prawo użytkowania wieczystego, które jest rozwiązaniem tańszym, przez co cieszy się większym zainteresowaniem ze strony inwestorów.

Prosi się Wysoką Radę o podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Nowem przy ulicy Leśnej.


                                                                                                              Przewodniczący
                                                                                                         mgr Marek Słomiński

 

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Rada Miejska, Ilość wyświetleń: 1550, Utworzony: 2009-09-10 10:04:12, Ostatnia zmiana: 2009-09-10 10:12:58 Historia zmian