Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8398370
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2009 r. » Zarządzenie Nr 104/2009 Burmistrza Nowego z 10.08.2009 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów szkół lub placowek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Nowe Wersja do druku


ZARZĄDZENIE NR 104/2009

BURMISTRZA  NOWEGO

z dnia 10 sierpnia 2009 roku

 

w sprawie regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów szkół lub placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Nowe.

 

       Na podstawie art. 36 a ust. 6 w związku z art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm. 1) oraz § 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 23 października 2003 roku  w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i tryb pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1. Określa się regulamin konkursu na kandydata na stanowiska Dyrektorów szkół lub placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Nowe w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć  Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                         Burmistrz Nowego

                                                                                                         Stanisław Butyński

 

 

 

 [1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 137, poz. 1304, Nr 273, poz., 2703, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 181, poz. 1292, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. poz. 416

 

 

                                                                                Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nowego

                                                                              Nr 104/2009

                                                                                                     z dnia 10 sierpnia 2009 roku

 

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY LUB PLACÓWKI OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZEJ

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.1. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej przeprowadza Komisja Konkursowa powołana w drodze Zarządzenia Burmistrza  Nowego.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi:

1) po trzech przedstawicieli:

a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,

2) po dwóch przedstawicieli:

a) organu  sprawującego nadzór pedagogiczny,

2) po jednym przedstawicielu:

a) rady pedagogicznej,

b) rady rodziców,

c) zakładowej organizacji związkowej,  przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.

3. Liczba przedstawicieli organów, o których mowa w pkt 1 nie może być mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w pkt 2 i 3.

4. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przedstawiciel organu prowadzącego powołany przez Burmistrza, posiadający prawo do interpretacji przepisów niniejszego regulaminu.

5. Członkowie komisji uczestniczą w pracach komisji na zasadzie równych praw  i obowiązków.

6. Członkiem komisji nie może być osoba karana lub powinowata w stosunku do kandydata na dyrektora.

7. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera spośród swojego grona w trybie przez siebie ustalonym sekretarza, komisję skrutacyjną oraz ustala harmonogram swoich prac.

 

§ 2.1. Obrady komisji konkursowej, dla ważności postanowień, prowadzone są w pełnym składzie. Dopuszcza się zmniejszenie komisji do 2/3 liczby członków z powodu ważnych usprawiedliwionych okoliczności.

2. Decyzję o rozpoczęciu obrad Komisji Konkursowej podejmuje przewodniczący komisji.

 

§ 3. 1. Do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej, komisja konkursowa dopuszcza tylko kandydata, który:

1) posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

2) posiada ukończone studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole, a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio  po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

5)      posiada zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7)                  nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

8)                  nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.).

 

 

§ 4. Stanowisko dyrektora  gimnazjum może być powierzone również  nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który posiada wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w dane szkole i spełnia warunki w § 3 ust. 1 pkt 2-8.

 

§ 5.1. Ogłoszenie o konkursie organ prowadzący podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także w szkołach i placówkach oświatowo- wychowawczych na terenie gminy.

2. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać:

1) nazwę i adres szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej,

2) stanowisko będące przedmiotem postępowania konkursowego,

3) wymagane kwalifikacje kandydatów,

4) termin zgłoszenia wniosku o przystąpienie do konkursu i złożenia wymaganych dokumentów.

 

II POSTANOWIENIA KONKURSOWE

 

§ 6.1. Zgłoszenie kandydata do udziału w konkursie następuje w formie pisemnej poprzez złożenie następujących dokumentów:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej  w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego  w przypadku  osoby niebędącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych  z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba  zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112  i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie  dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych wiązanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na  stanowisko dyrektora.

 

§ 7. Do udziału w konkursie Komisja Konkursowa nie dopuszcza nauczycieli, którzy zostali odwołani w okresie ostatnich pięciu lat ze stanowiska dyrektora w związku z nieprawidłową realizacją zadań związanych z funkcją kierowniczą.

 

§ 8. Burmistrz Nowego umożliwia kandydatowi na stanowisko dyrektora zapoznanie się z działalnością szkoły, w której ogłoszono konkurs.

 

§ 9. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły przeprowadza się w przypadku zgłoszenia minimum jednego kandydata.

 

§ 10.1. Przewodniczący komisji konkursowej zapoznaje członków komisji ze zgłoszonymi kandydatami. Komisja przystępuje do sprawdzenia dokumentów pod względem formalnym i przystępuje do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko dyrektora  szkoły.

2. Komisja konkursowa w toku rozmowy z kandydatem może zażądać od niego wykazania się wiadomościami teoretycznymi oraz umiejętnościami praktycznymi z zakresu zarządzania szkołami lub placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz prawa oświatowego.

 

§ 11. Komisja konkursowa wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu komisji.

 

§ 12. 1. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli jeden z kandydatów uzyskał w głosowaniu bezwzględną większość głosów.

2. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, do drugiego głosowania dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej dwa głosy w pierwszym głosowaniu. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą niż inni kandydaci liczbę głosów.

 

§ 13. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, Burmistrz Nowego powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

 

§ 14. Z czynności Komisji Konkursowej sporządza się protokół postępowania konkursowego, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji.

 

§ 15. 1. Komisja konkursowa ogłasza wyniki konkursu w dniu jego zakończenia przekazując informację ustną uczestnikom konkursu oraz wywieszając informację w miejscu pracy komisji.

2. Dokumentację postępowania konkursowego przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje Burmistrzowi.

 

§ 16. 1. Po wyłonieniu przez Komisję Konkursową kandydata na stanowisko dyrektora, przewodniczący przedstawia go Burmistrzowi Nowego z wnioskiem o powierzenie stanowiska.

 

 § 17. Stanowisko dyrektora przedszkola lub szkoły (placówki) powierza się na okres pięciu lat szkolnych.

W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny.

 

 

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 18.1. Kandydat może, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Komisji, zgłosić do Burmistrza zastrzeżenia, jeżeli uzna, że zostały naruszone przepisy dotyczące przeprowadzania Konkursu.

2. Burmistrz unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

a) nieuzasadnionego odrzucenia oferty;

b) przeprowadzenia przez Komisję postępowania konkursowego bez wymaganej obecności 2/3 jej członków;

c) innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć na wynik konkursu.

 

 

                                                                                                       Burmistrz Nowego

                                                                                                       Stanisław Butyński


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz - St. Butyński, Ilość wyświetleń: 1921, Utworzony: 2009-08-11 11:46:20, Ostatnia zmiana: 2009-08-11 11:47:13 Historia zmian