Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8398088
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2009 r. » Zarządzenie Nr 100/2009 Burmistrza Nowego z 13.07.2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły prowadzonej przez Gminę Nowe Wersja do druku


ZARZĄDZENIE Nr 100/2009

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 13 lipca 2009 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły prowadzonej przez Gminę Nowe.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 36a ust. 2 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

    § 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora:

1.       Publicznego Gimnazjum w Nowem.

 

    § 2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły, o której mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1.

 

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                 Burmistrz Nowego

                                                                                                                  Stanisław Butyński

 

 

Uzasadnienie do ZARZĄDZENIA Nr 100/2009

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 13 lipca 2009 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkół prowadzonych przez Gminę Nowe

 

        Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) „kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu”.

        Konieczność ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły, o której mowa w § 1 zarządzenia uzasadnia fakt upływu okresu, na który zostało powierzone pełnienie funkcji dyrektora w/w szkoły.

        W celu wyłonienia kandydata na w/w stanowisko, podjęte zostały działania zmierzające do ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania konkursowego.

 

 

                                                                                       Główny Specjalista ds. oświaty, zdrowia,

                                                                                                         kultury i sportu

                                                                                                Urszula Kempińska-Czerwińska

                                                                                                                       

                                                                                                                    Załącznik do zarzą.

BURMISTRZ NOWEGO

ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko

 

                                   Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Nowem

 

 

             I.      Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 

1.       ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela szkole;

2.       ukończył studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3.       posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4.       w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał  co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole, a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

5.       posiada zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6.       nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia   26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7.       nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

8.       nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.).

 

          II.      Do konkursu może przystąpić także osoba nie będąca nauczycielem, która:

1.       ukończyła studia wyższe magisterskie;

2.       posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;

3.       posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkom kształcenia w szkole, o której mowa w części I pkt 1;

4.       spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2 i 5 – 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,  w poszczególnych typach szkół

       i placówek (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826, z późn. zm.).

 

       III.      Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1.       uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2.       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację    o stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego;

3.       akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4.       dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5.       dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6.       ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

      z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca

      stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół

      i placówek;

7.       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8.       oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76  ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9.       oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10.   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr  65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);

11.   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Kandydaci składają oryginały dokumentów lub urzędowo poświadczone kopie tych dokumentów,

o których mowa w części III w pkt 3-6.

 

         IV.      Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowem, 86-170 Nowe, Pl. Św. Rocha 5 z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum  w Nowem” w terminie do 17 sierpnia 2009 roku, do godziny 1500.

 

 

Termin i miejsce konkursu :

Urząd Gminy w Nowem, sala nr 30,

24 sierpnia 2009 roku godz. 900

 


 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz - St. Butyński, Ilość wyświetleń: 1927, Utworzony: 2009-07-29 12:09:43, Ostatnia zmiana: 2009-07-29 12:27:04 Historia zmian