Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8397964
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2009 r. » Zarzadzenie Nr 99/2009 Burmistrza Nowego z 13.07.2009 r. w sprawie ustalenia obsługi administracyjno - biurowej i finansowej Komiski Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Wersja do druku


 

                                                                ZARZĄDZENIE NR 99/2009

                                                                  BURMISTRZA  NOWEGO

z dnia 13 lipca 2009 roku

 

w sprawie: ustalenia obsługi administracyjno-biurowej i finansowej Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

      Na podstawie § 14 ust. 4 Rozporządzenia MENiS z dnia 01.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 z 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z Zarządzeniem Burmistrza nr 98/09 z dnia 13.07.2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

                                                                                              Burmistrz  Nowego

  zarządza, co następuje:

 

     § 1.1 Obsługę administracyjno-biurową i finansową zapewnia Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych przy Urzędzie Gminy Nowe.

2.Ustala się wynagrodzenie eksperta w wysokości 140 zł (brutto) za każde posiedzenie komisji  (w tym zwrot kosztów podróży)  i wypłaca się na podstawie zawartej umowy zlecenia.

 

     § 2. Przyjmuje się zasady pracy Komisji Egzaminacyjnej w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

    § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.

 

    § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                            Burmistrz

                                                                                                      Stanisław Butyński

 

 

Uzasadnienie

 

Organ, który powołał Komisję Egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zapewnia jej obsługę administracyjno-biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością. Niniejszym zarządzeniem ustala się zasady pracy Komisji Egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia ekspertów.

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz - St. Butyński, Ilość wyświetleń: 1504, Utworzony: 2009-07-28 14:25:09, Ostatnia zmiana: 2009-07-29 09:00:08 Historia zmian