Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8398198
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2009 r. » Zarządzenie Nr 97/09 Burmistrza Nowego z dn. 16.06.2009 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy w Nowem za święta przypadające w dniu wolnym od pracy w 2009 r. Wersja do druku


ZARZĄDZENIE Nr 97/09

Burmistrza Nowego

z dnia 13 lipca 2009 r.

 

w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy w Nowem za święta przypadające w dniu wolnym od pracy w 2009 roku.

 

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.[1]) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.[2] ) zarządzam, co następuje:

 

          § 1. Wyznaczam dodatkowy dzień wolny od pracy za święto 15 sierpnia 2009 r., Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, przypadające w sobotę będącą dniem wolnym od pracy w dniach 17 sierpnia 2009 r. lub 28 sierpnia 2009 r.

 

         § 2. Wyznaczam dodatkowy dzień wolny od pracy za święto 26 grudnia 2009 r., drugi dzień Bożego Narodzenia, przypadające w sobotę będącą dniem wolnym od pracy w dniach 24 grudnia 2009 r. lub 31 grudnia 2009 r.

 

         § 3. W celu zapewnienia należytej obsługi interesantów i właściwej pracy urzędu zobowiązuję referenta prawno-administracyjnego Referatu Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego do sporządzenia odpowiednio do dnia 07 sierpnia 2009 r. i 18 grudnia 2009 r. imiennego wykazu pracowników z określeniem, który dzień

z wymienionych w §1 i 2 będzie dniem wolnym od pracy dla danego pracownika.

 

         §  4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

         § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                Stanisław Butyński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 roku Nr 106 poz. 668, Nr 113 poz. 717; z 1999 roku Nr 99 poz. 1152; z 2000 roku Nr 19 poz. 239, Nr 43 poz. 489, Nr 107 poz. 1127, Nr 120 poz. 1268; z 2001 roku Nr 11 poz. 84, Nr 28 poz. 301, Nr 52 poz. 538, Nr 99 poz. 1075, Nr 111 poz. 1194, Nr 123 poz. 1354, Nr 128 poz. 1405, Nr 154 poz. 1805; z 2002 roku Nr 74 poz. 676, Nr 135 poz. 1146, Nr 196 poz. 1660, Nr 199 poz. 1673, Nr 200 poz. 1679; z 2003 roku Nr 166 poz. 1608, Nr 213 poz. 2081; z 2004 roku Nr 96 poz. 959, Nr 99 poz. 1001, Nr 120 poz. 1252, Nr 240 poz. 2407; z 2005 roku Nr 10 poz. 71, Nr 68 poz. 610, Nr 86 poz. 732, Nr 167 poz. 1398; z 2006 roku Nr 104 poz. 708 i 711, Nr 133 poz. 935, Nr 217 poz. 1587, Nr 221 poz. 1615; z 2007 roku Nr 64 poz. 426, Nr 89 poz. 589, Nr 176 poz. 1239, Nr 181 poz. 1288, Nr 225, poz. 1672;

z 2008 roku Nr 93 poz. 586, Nr 116 poz.740, Nr 223 poz. 1460, Nr 237 poz. 1654; z 2009 roku Nr 6 poz. 33.

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 Nr 1457; z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 oraz Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku Nr 52 poz. 420.


 

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz - St. Butyński, Ilość wyświetleń: 1441, Utworzony: 2009-07-21 09:50:20, Ostatnia zmiana: 2009-07-21 09:51:37 Historia zmian