Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8398035
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2009 r. » Zarządzenie Nr 95/2009 Burmistrza Nowego z 10.06.2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Nowem Wersja do druku

ZARZˇDZENIE Nr 95 /2009

Burmistrza Nowego

z dnia 10 czerwca 2009 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Nowem.

Na podstawie art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.

z 2008 r. Nr 223 poz. 1458) zarządzam, co następuje:

PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa:

a)      wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych,

b)      szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,

c)       warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa,

d)      warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego oraz specjalnego.

2. Regulamin obowiązuje pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a)      pracodawcy - oznacza to Urząd Gminy w Nowem,

b)      kierowniku urzędu - oznacza to Burmistrza Nowego lub osobę, którą Burmistrz

      upoważnił do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w swoim

      imieniu,

c)   pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy w Nowem na

   podstawie umowy o pracę.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

§ 2. 1. Wprowadza się pożądane wymagania kwalifikacyjne pracowników zgodnie
z tabelą "Wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych

i obsługi; pożądane wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach; maksymalny poziom wynagradzania i dodatku funkcyjnego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę" stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie obowiązują wymagania kwalifikacyjne określone przepisami prawa.

3. Dopuszcza się zatrudnienie na stanowisku, o którym mowa w tabeli nr 1 do w/w regulaminu, osoby niespełniającej pożądanych wymagań kwalifikacyjnych na to stanowisko określonych niniejszym Regulaminem, pod warunkiem spełnienia, co najmniej minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U Nr 50 poz. 398).

4. Osoba zatrudniona zgodnie z ust. 3 otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w najniższej kategorii zaszeregowania przewidzianej dla danego stanowiska do czasu uzyskania pożądanych przez Urząd Gminy wymagań kwalifikacyjnych określonych w tabeli nr 1 niniejszego Regulaminu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYNAGRADZANIA

§ 3. 1. Podstawowym składnikiem wynagrodzenia pracownika jest wynagrodzenie zasadnicze. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

2. Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego określa Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U Nr 50 poz. 398).

3. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa tabela "Maksymalny poziom wynagradzania zasadniczego" stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Maksymalny poziom wynagradzania na poszczególnych stanowiskach określa tabela "Wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi; pożądane wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach; maksymalny poziom wynagradzania i dodatku funkcyjnego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę".

5. Wynagrodzenie zasadnicze ustalone jest każdorazowo w umowie o pracę poprzez wskazanie kategorii zaszeregowania i oznaczenie kwoty należnej pracownikowi.

6. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy skutkuje wypłatą wynagrodzenia zasadniczego w wysokości odpowiedniej do ustalonego w umowie wymiaru czasu pracy.

7. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się wszystkie składniki wynagradzanie, tj. premie, dodatek stażowy, funkcyjny, specjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, które wlicza się do podstawy zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi i zmniejsza się je za okres pobierania zasiłku.

WARUNKI PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYPŁACANIA  PREMII

§ 4.1 Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach obsługi (sprzątaczka, robotnik gospodarczy) jest przyznawana premia.

2. Premię przyznaje Burmistrz Nowego, co miesiąc, w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika.

3. Prawo do przyznania premii w pełnej wysokości przysługuje pracownikom wskazanym
w ust. 1, którzy w szczególności:

a)        terminowo i przy zachowaniu należytej jakości, wykonują przydzielone im zadania,

b)        zachowują dbałość o stan techniczny powierzonych im urządzeń i sprzętu,

c)         przestrzegają przepisów regulaminu pracy i ustalonego porządku pracy.

4. Pracownik może być pozbawiony prawa do premii lub do jej części, w przypadku:

a)        nieprzestrzegania regulaminu pracy i przepisów bhp i ppoż.,

b)        Spowodowania szkody w mieniu pracodawcy,

c)         naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,

d)        ukarania pracownika jedną z kar przewidzianych w Kodeksie Pracy.

5. W sytuacji pozbawienia pracownika części premii, w związku z zaistnieniem okoliczności,
o których mowa w ust.4, pracownik otrzymuje premie w wysokości 5%
wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika.

6. Od decyzji w sprawie wysokości przyznanej premii lub o jej nie przyznaniu odwołanie nie przysługuje

 WARUNKI PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYPŁACANIA NAGRÓD, INNYCH NIŻ NAGRODA JUBILEUSZOWA

§ 5. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony na dany rok kalendarzowy fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

2. Nagroda ma charakter uznaniowy, indywidualny i jest przyznawana kwotowo.

3. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Burmistrz Nowego z własnej inicjatywy.

4. Warunkiem przyznania nagrody jest nienaganne i sumienne wykonywanie obowiązków pracowniczych.

5. Pracownikowi nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu nieotrzymania nagrody lub otrzymania jej w wysokości niższej lub odbiegającej od średniej nagród przyznanych
w Urzędzie.

WARUNKI PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYPŁACANIA ODATKU SPECJALNEGO

§ 6. 1. Dodatek specjalny może być przyznany pracownikom Urzędu Gminy w Nowem, zatrudnionym na stanowiskach wymienionych w tabeli "Wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi; pożądane wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach; maksymalny poziom wynagradzania i dodatku funkcyjnego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę".

2. Dodatek specjalny przyznaje Burmistrz Nowego z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych, przyznania zadań o szczególnej złożoności lub odpowiedzialności.

3. Dodatek specjalny przyznawany jest w wysokości nieprzekraczającej 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

WARUNKI PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYPŁACANIA ODATKU FUNKCYJNEGO

§ 7. 1. Dodatek funkcyjny jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia i może być przyznany na stanowiskach wymienionych w tabeli "Wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi; pożądane wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach; maksymalny poziom wynagradzania i dodatku funkcyjnego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę".

2. Wartość procentową dodatku funkcyjnego określa tabela "Wartość procentowa dodatku funkcyjnego" stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

2. Przepisy mniej korzystne dla pracowników niż stosowane dotychczasowe, w tym szczególnie skutkujące obniżeniem łącznego wynagrodzenia wprowadza się w drodze wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy.

3. Pracownik ds. kadr, z upoważnienia Burmistrza umożliwi pracownikom zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz w przypadku niejasności na żądanie pracownika wyjaśni znaczenie poszczególnych przepisów.

4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.


5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 roku.

                                                                                                                          Burmistrz

                                                                                                                    Stanisław Butyński

Załącznik nr 1

do regulaminu wynagradzania

WYKAZ STANOWISK, W TYM STANOWISK KIEROWNICZYCH URZĘDNICZYCH, URZĘDNICZYCH ORAZ POMOCNICZYCH I OBSŁUGI; POŻĄDANE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH; MAKSYMALNY POZIOM WYNAGRADZANIA I DODATKU FUNKCYJNEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

L.p.

Stanowisko

Pożądane wymagania kwalifikacyjne

Maksymalny poziom wynagradzania

Dodatek funkcyjny, jeśli został przyznany

Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

Staż pracy

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego

1

2

3

4

5

6

STANOWISKA URZĘDNICZE I KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

1.

Sekretarz gminy

Wyższe

4

XXII

7

2.

Kierownik urzędu stanu cywilnego

Na podst. art. 6a ust. 4 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z późn. zm.)

XVIII

6

3.

Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego

art. 6a ust. 4 ustawy Prawo
o aktach stanu cywilnego
(Dz. U z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z późn. zm.)

XVI

4

4.

Kierownik referatu

Wyższe,
o profilu wymaganym ze względu na charakter merytoryczny danego referatu.

4

XVIII

6

5.

Główny Księgowy

Na podst. art. 45 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249 poz. 2104
z późn. zm.)

XVIII

7

6.

Zastępca głównego księgowego

Wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne

3

XVII

-

7.

Główny specjalista

Wyższe

4

XVII

5

8.

Inspektor

Wyższe odpowiedniej specjalności ze względu na charakter stanowiska

3

XVII

-

9.

Pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych

Wyższe

4

XV

-

10.

Starszy specjalista

Starszy Informatyk

Wyższe odpowiedniej specjalności

Wyższe informatyczne

3

XV

-

11.

Podinspektor/
informatyk

Wyższe odpowiedniej specjalności

Średnie

-

3

XIV

-

12.

Specjalista

Średnie

3

XIV

-

13.

Samodzielny referent

Średnie

3

XIII

14.

Referent prawny

Wyższe prawnicze

-

XIII

-

15.

Referent prawno-administracyjny

Wyższe prawnicze lub administracyjne

-

XIII

-

STANOWISKA POMOCNICZE I OBSŁUGI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

16.

Sekretarka

Średnie

-

XI

-

17.

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publ. lub prac interwencyjnych

Wyższe

-

XIII

-

18.

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publ. lub prac interwencyjnych

Średnie

3

XIII

-

19.

Pomoc administracyjna

Średnie

-

X

-

20.

Opiekun dzieci (w czasie przewozu do i z

szkoły)

Podstawowe

-

V

-

21.

Robotnik gospodarczy

Podstawowe

-

X

-

22.

Portier/woźny

Podstawowe

-

IX

-

23.

Sprzątaczka

Podstawowe

-

X

-

Załącznik nr 2

do regulaminu wynagradzania

MAKSYMALNY POZIOM WYNAGRADZANIA ZASADNICZEGO

 

L.p

Kategoria zaszeregowania

KWOTA W ZŁOTYCH

MAKSYMALNA

1.

2.

3.

1.

I

1.600

2.

II

1.700

3.

III

1.900

4.

IV

2000

5.

V

2200

6.

VI

2.400

7.

VII

2.600

8.

VIII

3.000

9.

IX

3.300

10.

X

3.500

11.

XI

3.700

12.

XII

4.000

13.

XIII

4.400

14.

XIV

4.600

15.

XV

4.800

16.

XVI

5.200

17.

XVII

5.500

18.

XVIII

5.800

19.

XIX

6.000

20.

XX

6.200

21.

XXI

6.400

22.

XXII

6.600

Załącznik nr 3

regulaminu wynagradzania

WARTOŚĆ PROCENTOWA DODATKU FUNKCYJNEGO

 

L.p

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent minimalnego wynagrodzenia zasadniczego określonego Rozporządzeniem Rady Ministrow z dn. 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracownikow samorządowych

1.

1

do 40

2.

2

do 60

3.

3

do 80

4.

4

do 100

5.

5

do 120

6.

6

do 140

7.

7

do 160

8.

8

do 170

9.

9

do 190

10.

10

do 200

                                                                                                                          Burmistrz

                                                                                                                    Stanisław Butyński

 

 

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz - St. Butyński, Ilość wyświetleń: 2012, Utworzony: 2009-07-03 10:02:14, Ostatnia zmiana: 2012-01-26 09:57:37 Historia zmian