Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7707395
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2009 » uchwała Nr XXXI/180/09 Rady Miejskiej w Nowem z 27.05.2009 r. w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, flagi, pieczęci i łańcuchów Gminy Nowe oraz zasad ich używania Wersja do druku


UCHWAŁA  NR XXXI /180/09

RADY  MIEJSKIEJ W  NOWEM  

z dnia 27 maja 2009 roku

 

w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, flagi, pieczęci i łańcuchów Gminy  Nowe oraz zasad ich używania.

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz.U. z  2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.[1]) oraz art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r.

o odznakach i mundurach ( Dz.U.  Nr 31, poz.130 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

            §1.Ustanawia się herb, sztandar, flagę i pieczęcie Gminy Nowe.

 

            §2. Ustanawia się łańcuch Burmistrza Nowego i łańcuch Przewodniczącego  Rady Miejskiej w Nowem.

 

            §3.1. Herbem Gminy Nowe jest: w polu srebrnym za czerwonym murem blankowanym z jedną bramą zamek czerwony z  bramą w murze blankowanym z dwiema narożnymi basztami czerwonymi, dachy błękitne.

2. Herb Gminy umieszcza się na budynkach i w salach posiedzeń należących do organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Prawo do używania herbu gminy bez ograniczeń  przysługuje organom Gminy, Urzędowi Gminy oraz  gminnym jednostkom organizacyjnym.

4. Wzór herbu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

            §4.1. Sztandar Gminy Nowe to dwustronny płat o wymiarach 100x100 cm, obszyty złotą frendzlą

o długości 10 cm. Strona główna płata ma barwę czerwoną i białą (w proporcjach 1:2 i 1:2), z pośrodku umieszczonym  herbem Gminy Nowe. Ponad herbem znajduje się haftowany złotem majuskułowy napis: GMINA NOWE; pod herbem data ufundowania sztandaru.  Strona odwrotna płata sztandaru ma barwę białą. Pośrodku znajduje się znak czerwonego gryfa, który obiega majuskułowy, haftowany złotem napis: CONCORDIA CIVIUM MURUS URBIUM (dosłownie: zgoda  obywateli murem miasta).  Wokół znaku gryfa  obiegającego go napisu ornament w postaci blankowanego muru miejskiego w kształcie kwadratu z 4 narożnymi, blankowanymi wieżami o 3 strzelnicach.

Drzewce sztandaru wieńczy głowica wykonana z metalu o barwie miedzi wyobrażająca godło herbu Nowego.

Strona odwrotna sztandaru nawiązuje do znaku tzw. „Gryfa Kociewskiego”, symbolizującego Kociewie i traktowanego przez społeczność Gminy jako znak regionalnej tożsamości.  

2. Wzór sztandaru stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 

            §5.1.  Flaga Gminy Nowe ma postać płata o proporcjach 5:8, składającego się  z czterech pasów: czerwonego, białego, niebieskiego i białego. Pośrodku płata znajduje się herb Gminy Nowe.

2. Flagę gminy podnosi się przed budynkiem lub na budynku stanowiącym siedzibę władz gminy albo w miejscach ich obrad czy przebywania.

3. Wzór flagi stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

 

             §6.1. Pieczęć Gminy Nowe ma kształt okrągły, w polu pieczęci umieszczone jest godło herbu gminy

z majuskułowym napisem otokowym: GMINA  NOWE.

2. Pieczęć Rady Miejskiej w Nowem ma kształt okrągły, w polu pieczęci umieszczone jest godło herbu gminy

z majuskułowym napisem otokowym: RADA MIEJSKA W NOWEM.

3. Pieczęć burmistrza Nowego ma kształt okrągły, w polu pieczęci umieszczone jest godło herbu gminy

z majuskułowym napisem otokowym: BURMISTRZ  NOWEGO.

4. Pieczęć  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem ma kształt okrągły, w polu pieczęci umieszczone jest godło herbu gminy z majuskułowym napisem otokowym: PRZEWODNICZĄCY RADY  MIEJSKIEJ  W NOWEM.

5. Wzory pieczęci stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

 

            §7.1. Ogniwa łańcuchów zaprojektowane zostały na podstawie najstarszej pieczęci Nowego przedstawiającej jedną wieżę flankowaną .

2. Łańcuch Burmistrza Nowego wykonany  z metalu barwy złotej składa się z ogniw  z motywem architektury gotyckiej (wieża blankowana). Na plakiecie centralnej umieszczony został Herb Gminy  Nowe.

3. Wzór łańcucha  Burmistrza Nowego stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

4. Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem wykonany  z metalu barwy srebrnej składa się z ogniw

z motywem architektury gotyckiej (wieża blankowana). Na plakiecie centralnej umieszczony został herb miasta Nowego.

5. Wzór łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem  stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

 

§8. Używanie wzoru herbu, flagi i pieczęci Gminy Nowe w celach komercyjnych wymaga zgody Burmistrza Nowego.

 

            §9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                     mgr Marek Słomiński

 

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458.

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998  Nr 162, poz.1126, z  2000 r. Nr 12, poz.136,  Nr 120, poz.1268, z 2001 r. Nr 123, poz.1353).

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXI/180/2009  Rady Miejskiej w  Nowem z dnia 27 maja 2009 roku   w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, flagi, pieczęci i łańcuchów Gminy  Nowe oraz zasad ich używania.

Art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach ( Dz.U.  Nr 31, poz.130 z późn. zm.) pozwala jednostkom  samorządu terytorialnego ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Wzory symboli, ustanawiane są w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. Wymagają one zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw administracji.

W dniu 27 maja 2008 roku Rada Miejska w Nowem Uchwałą Nr XX/115/2008 zatwierdziła projekt dotyczący przyjęcia projektu herbu, sztandaru, flagi, pieczęci i łańcuchów. Urząd Gminy w Nowem  w dniu

3 czerwca 2008 roku wystąpił z pismem do MSWiA o zaopiniowanie stosownej uchwały. W otrzymanej w dniu 27 kwietnia 2009 roku odpowiedzi  Komisja Heraldyczna  Uchwałą Nr 86-1472/0/2009 z dnia

17 kwietnia 2009 r.    w sprawie projektów herbu, flagi urzędowej, sztandaru, pieczęci łańcuchów Burmistrza          i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem  przedłożony projekt opiniuje pozytywnie.

W związku z powyższym zwracam się do  Wysokiej Rady o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

 

                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                     mgr Marek Słomiński

Załączone dokumenty
  Załączni Nr 4 (419.7kB) pobierz    
  Załącznik Nr 2 - sztandar-B (1.4MB) pobierz    
  Załącznik graficzny (563.8kB) pobierz    
  Załącznik Nr 1 (301.3kB) pobierz    
  Załącznik Nr 2 - sztandar-A (511.8kB) pobierz    
  Załącznik Nr 3 (255.5kB) pobierz    
  Załącznik Nr 5 (634.3kB) pobierz    
  Załącznik Nr 6 (648.6kB) pobierz    

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Rada Miejska, Ilość wyświetleń: 2158, Utworzony: 2009-06-16 07:50:50, Ostatnia zmiana: 2009-06-16 07:54:08 Historia zmian