Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8397984
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2009 r. » Zarządzenie Nr 79/2009 Burmistrza Nowego z 10.03.2009 r. w sprawie ewidencji i sporzadzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy w Nowem oraz jednostki organizacyjne Gminy Wersja do druku

Zarządzenie Nr 79/09

Burmistrza  Nowego

z dnia 10.03.2009 r.

 

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy w Nowem oraz jednostki organizacyjne Gminy .

 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej / Dz.U.Nr 115,poz.781 z póz.zm./ oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 26 pazdziernika 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych / Dz.U. nr. 209  poz.1511/ zarządzam co następuje :

 

     § 1. Czynności polegające na wyodrębnieniu wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Urzędu Gminy w Nowem oraz Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje inspektor ds. księgowości potwierdzający prawidłowość merytoryczną dokonywanego wydatku .

    § 2.1. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada , że do zestawienia wydatków należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu , który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania .

2. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne .

3. Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym oraz kodom z tematami priorytetowymi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem oraz „Instrukcją sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych

 „i wpisać według wzoru pieczątki na dokumencie stanowiącym podstawę wypłaty wydatku / faktura lub inny dokument księgowy / .

4. Ustala się stosowanie następującej pieczęci w celu klasyfikowania wydatków strukturalnych według podanego wzoru :

 

 

Wydatki zakwalifikowane do wydatku strukturalnego

 

W wysokości …………….. /słownie ……………………

…………………………………………………………….

 

Kod ……………………………………………………….

 

 

………………                                  ………………………

/data /                                / podpis pracownika/

 

1.       Faktura lub inny dokument księgowy nieoznaczony pieczęcią  wymienioną w § 2 pkt 4 nie dokumentuje wydatku strukturalnego  .

 

2.       Referat budżetu i finansów Urzędu Gminy dokonuje rejestracji wydatków strukturalnych według klasyfikacji wskazanej na pieczątce

3.       Zestawienie wydatków zakwalifikowanych do wydatków strukturalnych drukowane jest bezpośrednio z programu budżetowego .

 

 

    § 3.1 Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Nowe sporządzają jednostkowe sprawozdanie roczne Rb-WS o wydatkach strukturalnych i przedkładają Burmistrzowi Gminy w terminie do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego .

2. Jednostki  organizacyjne , które nie poniosły wydatków strukturalnych , sporządzają sprawozdania negatywne .

3. Sprawozdanie zbiorcze RB-WS roczne o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych za dany okres sprawozdawczy sporządza Referat budżetu i finansów Urzędu Gminy w celu przekazania do Ministerstwa Finansów w terminie do 30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego .

 

 

    § 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy .

 

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

                                                                                                                         Burmistrz

                                                                                                                   Stanisław Butyński


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz - St. Butyński, Ilość wyświetleń: 1610, Utworzony: 2009-06-01 10:46:02, Ostatnia zmiana: 2009-06-01 10:47:00 Historia zmian