Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8398025
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2009 r. » Zarzadzenie Nr 81/2009 Burmistrza Nowego z dnia 1.04.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzednicze Wersja do druku 

 

ZARZĄDZENIE Nr 81/2009

Burmistrza Nowego

z dnia 1 kwietnia 2009 roku

 

 

W sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223 poz. 1458) w związku z art.33 ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.
[1])

zarządzam, co następuje:

 

     § 1. Wprowadza się Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze.

 

    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nowe

 

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 roku.

 

                                                                                                         Burmistrz

                                                                                                    Stanisław Butyński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162  poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 Nr 48 poz. 327. Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458.

 

 

REGULAMIN NABORU

na wolne stanowiska urzędnicze, w  tym na kierownicze stanowisko urzędnicze

 

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

 

     § 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

2. Określona w Regulaminie procedura rekrutacji i selekcji ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458) oraz sprawdzenie jego predyspozycji i przydatności do pracy na danym stanowisku urzędniczym

 

ROZDZIAŁ II

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej

 

     § 2. Wniosek o przyjęcie nowego pracownika (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1) sporządza –

w miarę możliwości, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem jego zatrudnienia Kierownik Referatu,

w którym uzasadnia powstanie wakatu na stanowisku urzędniczym, w przypadku Kierownika Referatu

i Kierownika jednostki organizacyjnej– Sekretarz Gminy Nowe. Do wniosku załączony jest opis stanowiska pracy oraz szczegółowy wykaz czynności przyporządkowanych danemu pracownikowi na stanowisku.

 

    § 3. 1. Opis stanowiska pracy służy do określenia kompetencji, celów i charakteru pracy na stanowisku pracy oraz sporządzenia ogłoszenia o naborze i powinien zawierać między innymi takie informacje jak:

1) zakres wykonywanych zadań,

2) zakres odpowiedzialności,

3) zakres uprawnień do podejmowania decyzji,

4) niezbędnie wymagany rodzaj i poziom wykształcenia oraz staż pracy,

5) wymagania dodatkowe w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

6) pożądane cechy osobowości pracownika (predyspozycje),

7) liczbę podległych pracowników,

8) rodzaj i zakres kontaktów niezbędnych do wykonywania zadań,

9) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter stanowiska.

2. Wymagania dotyczące stanowiska, na które jest prowadzony nabór, w zakresie predyspozycji i zdolności ogólnych oraz umiejętności kierowniczych mogą, odpowiednio do stanowiska, obejmować w szczególności:

1) zdolności analityczne,

2) kreatywność,

3) elastyczność,

4) komunikatywność,

5) odporność na stres,

6) umiejętność pracy w zespole,

7) umiejętność kierowania zespołem.

3. Zaakceptowanie opisu stanowiska i zaproponowanie kwoty wynagrodzenia przez Burmistrza Nowego, powoduje rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

ROZDZIAŁ III

Powołanie Zespołu kwalifikacyjnego

 

§ 4.1. W celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Burmistrz Nowego powołuje zespół kwalifikacyjny zwany dalej „Komisją”, do którego zadań należy:

1) rozstrzygnięcie o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia kandydata do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym ,

2) przeprowadzenie etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 5 pkt 3 i 4,

3) ustalenie wyniku naboru oraz sporządzenie protokołu przeprowadzonego naboru.

2. Burmistrz Nowego powołuje imienny skład Komisji odrębnie dla każdego naboru.

3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na dane stanowisko pracy.

4. Sekretarz Gminy Nowe, w uzgodnieniu z Burmistrzem Nowego może przerwać postępowanie kwalifikacyjne

w każdym czasie, o ile zaszły niemożliwe do przewidzenia przed rozpoczęciem naboru, obiektywnie uzasadnione okoliczności uniemożliwiające jego kontynuowanie, pisemnie zawiadamiając o tym kandydatów.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Etapy naboru

§ 5. Postępowanie kwalifikacyjne związane z naborem kandydatów składa się z następujących etapów:

1) publikacji ogłoszenia o naborze,

2) przyjmowania dokumentów aplikacyjnych,

3) przeprowadzenia selekcji wstępnej,

4) przeprowadzenia selekcji końcowej,

5) sporządzenia protokołu przeprowadzonego naboru kandydatów na dane stanowisko,

6) podjęcia decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu przez pracodawcę umowy o pracę,

7) złożenia przez kandydata dokumentów: zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy na danym stanowisku oraz aktualnej informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,  

8) upowszechnienia informacji o wynikach naboru w Biuletynie i na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

ROZDZIAŁ V

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

    § 6. W oparciu o zatwierdzony wniosek, o którym mowa w § 2, Pracownik Referatu Kadr w uzgodnieniu

z zainteresowanym Kierownikiem Referatu, przygotowuje ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 2).

    § 7.1. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze rozpoczyna się od dnia opublikowania przez Burmistrza Nowego ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej. Ogłoszenie umieszcza się także na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem przy ul. Plac Św. Rocha 5.

2. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w ust. 1, zwane dalej „ogłoszeniem” zawiera w szczególności:

1) nazwę i adres urzędu,

2) określenie stanowiska urzędniczego,

3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe,

4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

5) wskazanie wymaganych dokumentów,

6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów aplikacyjnych.

3. Ogłoszenie jest upowszechniane przez 14 dni od dnia jego opublikowania w Biuletynie.

4.Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym można dodatkowo upowszechnić
w innych miejscach np. w prasie, biurach pośrednictwa pracy lub innych organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych.

 

ROZDZIAŁ VI

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

 

     § 8.1. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze następuje w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

1) życiorys,

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy,

4) kserokopia dowodu osobistego,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie lub prawo wykonywania określonego zawodu,

6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego,

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

     8) kserokopie świadectw pracy.

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowem lub przesłać pocztą. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 1 decyduje data wpływu do jednostki, w której przeprowadzany jest nabór..

4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza wyznaczonym terminem.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Wstępna selekcja kandydatów

 

§ 9.1. Komisja zapoznaje się z aplikacjami złożonymi przez kandydatów i dokonuje analizy oraz oceny pod kątem ich zgodności z wymaganiami formalnymi zawartymi
w ogłoszeniu.

2. Komisja rozstrzyga o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia kandydata do udziału
w dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Selekcja końcowa kandydatów

 

§ 10. Selekcja końcowa kandydatów ma na celu weryfikację informacji zawartych
w dokumentach aplikacyjnych, ocenę wiedzy i przydatności zawodowej kandydata, odpowiednio do wymagań określonych w opisie stanowiska urzędniczego.

 

§ 11.1. Na selekcję końcową składają się:

1) test kwalifikacyjny, opis zdarzenia, którego celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy,

2) rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest weryfikacja informacji zawartych w aplikacji, a w szczególności zbadanie:

a) predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonanie

powierzonych obowiązków,

b) posiadanej wiedzy na temat samorządu terytorialnego i procedury administracyjnej,

c) obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

d) celów zawodowych kandydata,

3) inne metody i techniki naboru.

2. Przygotowane materiały służące do przeprowadzenia selekcji końcowej powinny umożliwić ocenę kandydatów pod względem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu oraz kompetencji niezbędnych na wolnym stanowisku.

3. Po przeprowadzeniu selekcji końcowej Komisja ustala wynik naboru, wskazując najlepszego kandydata lub kandydatów na stanowisko, na które był przeprowadzony nabór, z zastrzeżeniem ust.4.

4. Komisja odstępuje od wskazania kandydata na stanowisko, na które był przeprowadzony nabór, jeżeli żaden z kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnia w wystarczającym stopniu wymagań przewidzianych dla tego stanowiska.

 

ROZDZIAŁ IX

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru

 

     § 12.1. Po przeprowadzeniu selekcji końcowej Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów (wzór protokołu stanowi załącznik nr 3).

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,

3) informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru,

4) uzasadnienie dokonanego wyboru,

5) skład i podpisy Komisji przeprowadzającej nabór.

3. Protokół sporządza się także w przypadku odstąpienia od wskazania kandydata na stanowisko, o którym mowa w § 11 ust. 4 oraz w przypadku przerwania procedury naboru (załącznik nr 4).

4. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza Burmistrz Nowego.

 

     § 13. Burmistrz Nowego, po zatwierdzeniu protokołu, podpisuje stosowne dokumenty dotyczące zatrudnienia wybranego kandydata.

 

ROZDZIAŁ X

Informacja o wynikach naboru

 

     § 14.1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres nie krótszy niż 3 miesiące. (wzór informacji stanowi załącznik nr 5).

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres jednostki,

2) określenie stanowiska,

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko urzędnicze.

3. Upowszechnienie informacji kończy postępowanie kwalifikacyjne.

 

§ 15. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia jego nawiązania, możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

 

ROZDZIAŁ XI

Postępowanie z dokumentami aplikacyjnymi

 

§ 16.1.Burmistrz Nowego zawiadamia pisemnie kandydata na stanowisko urzędnicze o:

    1) niewszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w przypadku złożenia po terminie dokumentów, o których mowa w § 8.

2) zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w przypadku:

a) niespełnienia wymagań zawartych w ogłoszeniu,

b) niezłożenia wymaganych w ogłoszeniu dokumentów,

c) negatywnego wyniku jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w § 11 .

2. Dokumenty kandydata, który zostanie zatrudniony w wyniku procesu naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

3. Dokumenty aplikacyjne osób, których kompetencje w procesie naboru zostały ocenione najwyżej i których dane zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

4. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Załącznik Nr 1

do regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

WZÓR

 

WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE NABORU NA STANOWISKO (nazwa stanowiska)

 

 

1. Zwracam się z prośbą o rozpoczęcie naboru na stanowisko....................w Referacie (lub inna nazwa jednostki organizacyjnej)......................................................................................................

Wolne stanowisko powstało w związku z:

a)urlopem bezpłatnym (urlop rozpoczyna się z dniem.............),

b)urlopem wychowawczym (urlop rozpoczyna się z dniem........),

c)powstaniem nowego stanowiska pracy (pracownik powinien rozpocząć pracę z dniem...........),

d)przejściem pracownika na emeryturę lub rentę (stosunek pracy ustaje z dniem.............),

e)rozwiązaniem stosunku pracy (stosunek pracy ustaje z dniem............),

f)powstaniem innej niż wymieniona powyżej sytuacji (należy podać przyczynę wakatu
i termin w jaki powinien zostać zatrudniony nowy pracownik).

 

2. Opis stanowiska pracy oraz zadań wykonywanych na danym stanowisku:

1) Nazwa stanowiska

...........................................................................................  ............................................................................................

2) Zakres wykonywanych zadań

.........................................................................................................................................................................................

3) Zakres odpowiedzialnoś

................................................................................ ........................................................................................................

4) Zakres uprawnień do podejmowania decyzji

.........................................................................................................................................................................................

5) Niezbędnie wymagany rodzaj i poziom wykształcenia oraz staż pracy

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

6) Wymagania dodatkowe w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

7) Pożądane cechy osobowości pracownika (predyspozycje)

...........................................................................................................................................................................................

8) Kompetencje niezbędne dla właściwego wykonywania zadań na stanowisku

............................................................................................... ...........................................................................................

9) Liczba podległych pracowników

...........................................................................................................................................................................................

10) Rodzaj i zakres kontaktów niezbędnych do wykonywania zadań

...........................................................................................................................................................................................

11) Inne wyznaczniki określające indywidualny charakter stanowiska

...........................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Uwagi dodatkowe:

............................................................................................................................................................................................

 

 

 

                                                                                                  (data i podpis osoby wnioskującej)

 

 

 

 

 

 

WZÓR

                                                                                                                 Załącznik Nr 2

do regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Nowego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy (nazwa stanowiska).

 

1) Osoba ubiegającą się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a)obywatelstwo polskie (dot. stanowiska, na którym wykonywana praca polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa),

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) wykształcenie (wpisać wymagany rodzaj wykształcenia),

d) nie karanie za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) kwalifikacje zawodowe,

f) staż pracy,

g) nieposzlakowana opinia

2) Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzony jest nabór:

a) ........................,

b)........................,

c).........................,

d)...........................

3) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a).............................,

b)...............................,

c).............................,

d).............................

4) Wymagane dokumenty:

a)życiorys,

b)kwestionariusz osobowy,

c)list motywacyjny,

d)kserokopia dowodu osobistego,

e)kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie lub prawo wykonywania określonego zawodu,

f)oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego,

g)oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

h)kserokopie świadectw pracy

5. Miejsce i termin składania dokumentów.

 

            Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowem lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Nowem, ul. Plac Św. Rocha 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem; ”Nabór na stanowisko...............................” do dnia...............

 

 

 

 

                                                                                                                                 Załącznik Nr 3

do regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

WZÓR

                  PROTOKÓŁ Z NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

W ...................................(nazwa jednostki) przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko ................................................. (nazwa stanowiska).

Nabór przeprowadziła komisja w składzie:

Przewodniczący Komisji: ......................................

Członkowie Komisji:       ......................................

                                   ......................................

                                   ......................................

 

Liczba nadesłanych ofert:........, w tym ofert spełniających wymagania formalne:

 

Kandydaci uszeregowani według poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych
w ogłoszeniu o naborze:

1.(Imię i Nazwisko).......................,zamieszkała w ...............................(adres zamieszkania)

2. (Imię i Nazwisko).......................,zamieszkała w ...............................(adres zamieszkania)

3. (Imię i Nazwisko).......................,zamieszkała w ...............................(adres zamieszkania)

4. (Imię i Nazwisko).......................,zamieszkała w ...............................(adres zamieszkania)

5. (Imię i Nazwisko).......................,zamieszkała w ...............................(adres zamieszkania)

 

W procesie rekrutacji na dane stanowisko zastosowano następujące metody i techniki naboru: ...........................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................

(informacja o metodach i technikach naboru)

 

 

 

 

Do zatrudnienia została wybrana Pan(i)................................(Imię i Nazwisko), zamieszkała
w .....................................................................................

 

 

Uzasadnienie wyboru:

..................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                    Podpisy Komisji

 

 

Nowe, dnia........................................

 

 

 

 

 

WZÓR                                                                                                                       Załącznik Nr 4

do regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

PROTOKÓŁ Z NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

W ...............................(nazwa jednostki) przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko ................................................. (nazwa stanowiska).

Nabór przeprowadziła komisja w składzie:

Przewodniczący Komisji:.......................................

Członkowie Komisji:      .......................................

                                   .........................................

                                   .........................................

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru nie została zatrudniona żadna osoba.

 

Uzasadnienie:

...............................................................................................................................................................................

 

 

 

                                                                                                          podpisy Komisji

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe, dnia................................

 

 

Załącznik Nr 5

do regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

WZÓR

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

          Burmistrz Nowego informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ....................... (nazwa i adres jednostki, w której przeprowadzany jest nabór) do zatrudnienia na stanowisku.................................(nazwa stanowiska) wybrany/a został/a Pan/i..................................................................(Imię
i Nazwisko), zamieszkały/a w ..............................................................(miejscowość).

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Spośród ...... (ilość kandydatów) kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu Pan/i wykazał/a się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami wymaganymi do zatrudnienia na danym stanowisku ...........................................................................................................................................................................................

 

 

                                                                                                        Burmistrz Nowego

 

 

 

 

 

Nowe, dnia......................

  


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz - St. Butyński, Ilość wyświetleń: 2242, Utworzony: 2009-05-28 08:18:45, Ostatnia zmiana: 2009-05-28 09:02:45 Historia zmian