Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7707424
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2009 » Uchwała Nr XXX/176/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 28.04.2009 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XXVIII/154/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2009 Wersja do druku

 

UCHWAŁA  NR  XXX/176/2009

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWEM

z dnia   28 kwietnia 2009

 

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XXVIII/154/2009 z dnia 28  stycznia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Nowe  na rok 2009.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990   o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. , Nr 23, poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055

i Nr 116 , poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 , Nr 169, poz. 1420 , z 2006 r. Nr 45 , poz. 319 , Nr 104 , poz. 708 , Nr 170 , poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz. 1381 i Nr 249 , poz. 1832 ) uchwala się, co następuje:

 

1. Dokonać zmian w odpowiednich paragrafach uchwały budżetowej na 2009 rok.

   § 1.Dochody budżetu gminy Nowe zastępuje się kwotą    20.329.772  

     ( zgodnie z załącznikiem Nr 1).

    w tym :

    1) dochody majątkowe                      129.000 zł

    2) dochody własne                         8.212.700 zł

    3) dotacje                                        4.427.716 zł

    4) subwencje                                   7.560.356 zł

 

  § 2.1.Wydatki budżetu gminy Nowe zastępuje się kwotą  21.853.772   

        ( zgodnie z załącznikiem Nr 2 ) .

    w  tym :

     1) wydatki bieżące                         18.274.587 zł

     2) wydatki majątkowe                      1.952.800 zł

     3) dotacje z budżetu                          1.626.385 zł

 

   §3.Deficyt  gminy wynosi                    1524.000 zł

 

2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego .

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                     mgr Marek Słomiński

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XXX/176/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XXVIII/154/2009 z dnia 28  stycznia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Nowe  na rok 2009.

 

 

Zmiany  dotyczą :

 

1. Zmian w planie dotacji celowych na zadania zlecone i własne.

2. Zmian w dochodach własnych .

3. Przeniesień w  planie wydatków .

 

Ad. 1 . Zmiany w dotacjach celowych dotyczą :

 

-   10.321 zł zwiększa się dotacje celową na zadania zlecone dotyczące organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca  2009 r.  

-     6.750 zł zwiększa  się dotację celową na zadania własne gminy przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowem ..

 

Ad. 2 .  Zmiany w dochodach własnych .

 

-   37.000 zł zwiększa się plan dochodów własnych w dziale 756 rozdz. 75616 i 75618 w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów za I kwartał z tytułu podatku od spadków i darowizn 7.000 zł oraz z różnych opłat lokalnych ( za zajęcie pasu drogowego ) 30.000 zł .

Środki z ponadplanowych dochodów przeznacza się na zakup materiałów do bieżących remont w dróg gminnych .

 

Ad. 3 .  Zmiany w planie wydatków .

 

W związku ze złożonym wnioskiem ZEAS o zwiększenie środków dla oświaty na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych ( szkoły podstawowe i gimnazjum ) na finansowanie opłat za ogrzewanie , energię , zakup usług i zakup materiałów przenosi się kwotę 100.000 zł z działu administracja w rozdziale w rozdziale Urząd Gminy z paragrafu 4010 wynagrodzenia ( rezerwa na odprawy emerytalne ) na pokrycie występujących braków w Oświacie .

 

Ponadto z działu 801 ze środków na dokształcanie nauczycieli przenosi się kwotę 2.585 zł do działu 803 na wkład własny do realizacji projektu realizowanego przez Powiat Tucholski na podstawie porozumień między j.s.t. pod nazwą „ Kadry oświaty podnoszą swoje kwalifikacje” w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki.

 

Pozostałe przeniesienia w planie wydatków dotyczą zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań nałożonych na gminę.

 

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                     mgr Marek Słomiński

Załączone dokumenty
  Zał. 1 do uchw. 176 (36kB) pobierz pokaż
  Zał. 2 do uchw. 176 (41kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Rada Miejska, Ilość wyświetleń: 1816, Utworzony: 2009-05-05 11:23:20, Ostatnia zmiana: 2009-05-05 11:24:46 Historia zmian