Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7707406
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2009 » Uchwała Nr XXX/171/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 28.04.2009 r. w sprawie zmiany w w składzie osobowym Komisji Polityki Gospodarczej Finansów Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wersja do druku


UCHWAŁA Nr XXX/171/2009

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Polityki Gospodarczej Finansów Ochrony Środowiska

i Rolnictwa.

 

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. [1]) uchwala się, co następuje:

 

    § 1. Odwołuje się ze składu Komisji Polityki Gospodarczej Finansów Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pana Aleksandra Pawelczaka.

 

    §2. Powołuje się do składu Komisji Polityki Gospodarczej Finansów Ochrony Środowiska i Rolnictwa Panią Katarzynę Kaczmarek - Sławińską.

 

    §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem.

 

 

                                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                            mgr Marek Słomiński

 

 

[1]  Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,        Nr 223, poz. 1458.

 

UZASADNIENIE

 

Do Uchwały Nr XXX/171/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 kwietnia 2009 r.  w sprawie zmiany

w składzie osobowym Komisji Polityki Gospodarczej Finansów Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

W związku z rezygnacją z funkcji radnego złożoną przez Pana Aleksandra Pawelczaka w dniu 25 listopada 2008 r. i stwierdzeniem wygaśnięcia jego mandatu uchwałą Rady Miejskiej w Nowem zarządzono wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 3 w dniu 29 marca 2009 r. W wyniku przeprowadzonych wyborów radną Rady Miejskiej w Nowem została Pani Katarzyna Kaczmarek – Sławińska, która zadeklarowała udział w pracach Komisji Polityki Gospodarczej Finansów Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                        mgr Marek Słomiński

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Rada Miejska, Ilość wyświetleń: 1502, Utworzony: 2009-05-05 09:28:42, Ostatnia zmiana: 2009-05-05 09:33:35 Historia zmian