Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7707382
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2009 » Uchwała Nr XXX/177/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 28.04.2009 r. w sprawie przystapienia do projektu "Równamy do najlepszych" w ramach "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 ...... Wersja do drukuUCHWAŁA NR XXX/177/2009

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 28 kwietnia 2009 roku


w sprawie przystąpienia do  projektuRównamy do najlepszych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

       Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

 

      § 1. Postanawia się przystąpić do projektu „Równamy do najlepszych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                     mgr Marek Słomiński

 

 

 

[1]Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, p02.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz.1457:z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458.

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Radny Miejskiej w Nowem Nr XXX/177/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku     w sprawie przystąpienia do  projektuRównamy do najlepszych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich przygotowany został projekt zatytułowany : Równamy do najlepszych . W ramach projektu zaplanowano, że wsparciem zostanie objętych 84 uczniów Publicznego Gimnazjum w Nowem.

Przewidziano w projekcie szkolenia komputerowe, które odbywać się będą w systemie intensywnym (4h tygodniowo), a z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2h tygodniowo, w okresie od lutego do czerwca 2009. Stworzone zostaną dwie grupy szkoleniowe, realizujące zajęcia komputerowe wspierane komponentem

e-learningowym. Na zakończenie szkoleń uczestnicy w ramach swoich grup i poziomów zaawansowania przystąpią do końcowego testu zaliczeniowego, który przeprowadzony zostanie w systemie  e-Learningowym.

W wyznaczonym terminie uczestnicy szkoleń w sali komputerowej z dostępem do Internetu wykonają test końcowy na platformie e-Learningowej. Opracowany przez podwykonawcę szkoleń test pozwoli na automatyczne sumowanie punktów uzyskiwanych przez uczniów oraz wyświetlać będzie na bieżąco informacje

o popełnianych błędach. Weryfikacja testów następować będzie automatycznie poprzez platformę, tak że uczestnicy zajęć natychmiast po zakończeniu testu poznają jego wyniki. Projekt zakłada stworzenie  pięciu grup szkoleniowych, realizujących programy rozszerzone lub powtórkowe z przedmiotów matematyczno przyrodniczych oraz dwie grupy matematyczne, które będą funkcjonowały pod hasłem „Koła Olimpijczyków”

i przygotowywały szczególnie uzdolnioną młodzież do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Rezultatami twardymi projektu są: liczba beneficjentów ostatecznych (84 osoby w 9 grupach), liczba odbytych godzin zajęć z zakresu szkolenia komputerowego (po 60h dla 2 grup, czyli 120h) i szkoleń z zakresu przedmiotów matematyczno przyrodniczych (po 30h dla 7 grup, czyli 210h) oraz liczba odbytych godzin indywidualnej nauki e-learningowej z komputerem podłączonym do Internetu (20 osób w ramach 2 grup szkolenia komputerowego x 6h/osobę). Łącznie grupy odbędą 330h zajęć, a Beneficjenci Ostateczni indywidualnie spędzą co najmniej 120h pracując na platformie e-learningowej, rozwiązując zadania i opracowując lekcje przygotowane przez prowadzących zajęcia wykładowców. Rezultatem twardym jest także liczba BO, którzy ukończą udział

w szkoleniach. Ukończenie szkolenia równoznaczne będzie z zaliczeniem końcowego e-testu w przypadku grup komputerowych oraz uzyskaniem certyfikatu ukończenia szkolenia w zakresie grup z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Realizację projektu zaplanowano od 01 luty 2009 r. do 31 lipiec 2009 r. Wartość projektu to 49 992,60 zł. Projekt w całości finansowany ze środków w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Za koordynację projektu, nabór uczestników oraz za monitoring

i ewaluację projektu odpowiadać będzie Urząd Gminy w jednym z obowiązkowych załączników do umowy

o dofinansowanie projektu wniosku jest uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego zatwierdzająca projekt, w związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                     mgr Marek Słomiński


 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Rada Miejska, Ilość wyświetleń: 1793, Utworzony: 2009-05-05 08:57:16, Ostatnia zmiana: 2009-05-05 08:57:57 Historia zmian