Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7707373
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2009 » Uchwała Nr XXX/170/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 28.04.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budżetu na rok 2009 Wersja do druku

 

UCHWAŁA NR XXX/170/ 2009

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budżetu na rok 2008.

 

Na postawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1] ) oraz art. 199, ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o  finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

     § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowe na rok 2008 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowe za rok 2008 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, udziela się absolutorium Burmistrzowi Nowego Panu Stanisławowi Butyńskiemu z tytułu wykonania budżetu na rok 2008.

 

     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem.

 

 

                                                                                                          

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458.

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. zn 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100.

 

 

 

                                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                                   mgr Marek Słomiński

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

do Uchwały Nr XXX/170/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budżetu na rok 2008.

 

         Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nowem na posiedzeniach w dniach 02.03.2009, 12.03.2009, 25.03.2009, rozpatrzyła sprawozdanie Burmistrza Nowego z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok, porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień Burmistrza.

 

Komisja stwierdziła co następuje:

 

1.       Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie     22.246.115,- zł,

                     w tym:                        dochody własne             7.893.129,- zł

                                            subwencje                    8.296.764,- zł

                                             dotacje                                    5.915.222,- zł

                                            dochody majątkowe      141.000,- zł

 

     Dochody wykonano w kwocie              22.621.259,- zł, co stanowiło 101,68% planu,

     w tym :               dochody własne                      8.263.109,- zł, co stanowi 104,68% planu,

                               subwencje                             8.296.764,- zł, co stanowi 100% planu,

                               dotacje                                  5.821.409,- zł, co stanowi 98,41% planu,

                              dochody majątkowe                       239.977,- zł, co stanowi 170,19%planu.

 

2.       Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych   w ciągu roku przewidywał kwotę                       24.154.115,- zł,

w tym:          wydatków bieżących      20.242.685,- zł

                    dotacje z budżetu            1.517.630,- zł

                    wydatki majątkowe          2.393.800,- zł

 

     Wydatki zrealizowano w kwocie 22.390.321,- zł, co stanowi 92,69% ogółu planu,

     w tym            wydatki bieżące     19.317.702,- zł, co stanowi 95,43% planu

                          dotacje z budżetu      1.509.604,- zł, co stanowi 98,41% planu

                          wydatki majątkowe    1.563.015,- zł, co stanowi 65,29% planu

 

3.       Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 2.393.800,-zł, co stanowiło 9,91%  ogółu planu. Wydatkowano kwotę 1.563.015,- zł, co stanowi 65,29% planowanych wydatków na inwestycje.

 

4.       Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 20.242.685,- zł, zrealizowano wydatki w kwocie 19.317.702,- zł, co stanowi 95,43% ogółu planu.

 

5.       Planowany deficyt budżetu Gminy na 01.01.2008 roku wyniósł kwotę 1.908.000,-zł, który miał być pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. W wyniku realizacji budżetu za 2008 rok nastąpiła nadwyżka w kwocie 230.938,- zł wobec planowanego deficytu 1.908.000,- zł. Nadwyżka wystąpiła w wyniku ponadplanowych dochodów oraz mniejszego od planu wykonania wydatków.

 

6.       Budżet Gminy zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 230.938,- zł.

 

7.       Zadłużenie Gminy na koniec 2008 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniosło 2.252.809,63 zł, w tym:

  -  umowa pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków    299.999,63 zł

  - umowa pożyczki na termoizolację budynku szkoły      760.010,00 zł

  - umowa o kredyt inwestycyjny na wykup nieruchomości zabudowanej we wsi Milewo  1.192.800,00 zł.

             

8.       Gmina na 31 grudnia 2008 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2008 roku z tytułu dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu.

 

9.       Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2008 rok wyniosły 1.015.210,- zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z podatków za 2008 rok wyniosły 15.037,- zł.   Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 82.657,00 zł.

Łącznie stanowi to kwotę 1.112.904,00 zł, tj. 4,91% zrealizowanych wszystkich dochodów.

Stan zaległości w podatkach i opłatach to kwota 458.989,00 zł, jest niższy od roku ubiegłego o 2.566,00 zł.

 

10.   Burmistrz Nowego, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

 

11.    Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za 2008 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

 

                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                                   mgr Marek Słomiński

 

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Rada Miejska, Ilość wyświetleń: 1747, Utworzony: 2009-05-04 13:51:05, Ostatnia zmiana: 2009-05-04 13:54:50 Historia zmian