Kolorowy pasek
Kolorowy pasek


ZARZĄDZENIE NR 83/2009

BURMISTRZA GMINY NOWE

z dnia 16 kwiecień 2009 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych
z realizacj
ą zadań gminy w zakresie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i Gminy Nowe.

 

      Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
[1]), art. 11, 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, nr 96, poz. 873 z późn. zm.
[2]) oraz uchwały nr XIV/73/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie: uchwalenia na 2009 rok programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego zarządzam, co następuje:

 

 

      § 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert 2/2009 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Nowe w 2009 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

 

      § 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

      § 3. Ostateczny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 18 maj 2009 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, lub data stempla pocztowego.

 

      § 4. Wzór oferty na realizację zadania publicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

      § 5. Wzór umowy na realizację zadania publicznego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

      § 6. Wzór sprawozdania na realizację zadania publicznego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

      § 7. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert na realizację zadania publicznego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 

      § 8. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w gazecie o zasięgu regionalnym, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Nowe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

w Nowem.

 

     § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                         Burmistrz

                                                                                                    Stanisław Butyński

 

 

 

[1] Zmiany do tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458.

[1] Zmiany do tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz.593, Nr 116 poz.1203, Nr 210 poz.2135, z 2005r. Nr 155 poz.1298, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1462, Nr 249 poz.2104, z 2006r.Nr 94 poz.651, z 2008r. Nr 209 poz.1316, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120.        

 

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Burmistrz - St. Butyński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:G. Matusiak
Data wprowadzenia:2009-04-22 07:49:51
Opublikował:G. Matusiak
Data publikacji:2009-04-22 07:53:48
Ostatnia zmiana:2009-04-22 07:54:09
Ilość wyświetleń:2114
Urząd Gminy Nowe
Pl Św Rocha 5, 86-170 Nowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij