Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7707428
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2009 » Uchwała Nr XXIX/168/2009 Rady Miejskiej w Nowem Nr XXVIII/154/2009 z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2009 Wersja do druku


UCHWAŁA  NR  XXIX /168 /2009

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWEM

Z  DNIA 25 MARCA 2009

 

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XXVIII / 154 / 2009 z dnia 28  stycznia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Nowe  na rok 2009.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. , Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 i Nr 116 , poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 , Nr 169, poz. 1420 , z 2006 r. Nr 45 , poz. 319 , Nr 104 , poz. 708 , Nr 170 , poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz. 1381 i Nr 249 , poz. 1832 ) uchwala się , co następuje:

 

1. Dokonać zmian w odpowiednich paragrafach uchwały budżetowej na 2009 rok .

§ 1.Dochody budżetu gminy Nowe zastępuje się kwotą    20.275.701  

     ( zgodnie z załącznikiem Nr 1).

    w tym :

    1) dochody majątkowe             129.000 zł

    2) dochody własne               8.175.700 zł

    3) dotacje                           4.410.645 zł

    4) subwencje                      7.560.356 zł

 

§ 2.1.Wydatki budżetu gminy Nowe zastępuje się kwotą  21.799.701   

        ( zgodnie z załącznikiem Nr 2 ) .

    w  tym :

     1) wydatki bieżące                18.223.101 zł

     2) wydatki majątkowe            1.952.800 zł

     3) dotacje z budżetu              1.623.800 zł

 

§3.Deficyt  gminy wynosi      1524.000 zł

 

2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego .

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                                mgr Marek Słomiński

 

Uzasadnienie

 

do  zmian budżetu gminy Nowe na 2009 wprowadzona  uchwałą  Rady Miejskiej w Nowem 

Nr XXIX/168/2009 z dnia 25 marca 2009  .

 

Zmiany  dotyczą :

 

1. Zmian w dotacjach celowych po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2009 r.

2. Zmian części  subwencji oświatowej .

3. Przeniesienia w  planie wydatków .

 

Ad. 1 . Zmiany w dotacjach celowych dotyczą :

 

- 489.000 zł zmniejsza się dotacje celową na świadczenia  rodzinne

-   24.000 zł zmniejsza się dotację celową na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej .

-     7.000 zł zwiększa się dotacje celową na zasiłki stałe .

-   17.700 zł zmniejsza się dotacje celową na wykształcenie młodocianych pracowników

-   55.000 zł zmniejsza się dotację celową na realizacje programu rządowego „ Pomoc  państwa

                    w dożywianiu” .

 

-     8.725 zł zwiększa się plan dotacji celowej na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów

                   uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem zarządzonych na dzień 29.03.2009 r. 

- 165.699 zł zwiększa się plan dotacji celowej na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

                   socjalnym .

 

Ad. 2 . Na podstawie pisma Ministra  Finansów Nr ST3 / 4820 / 1 /09 zmniejszono część subwencji oświatowej o kwotę 165.476 zł ze względu na mniejszą liczbę uczniów o 78 uczęszczających do szkół od 01.09.2008 r.  po stronie wydatków zmniejszono tę kwotę z wynagrodzeń w szkole podstawowej 100.000 zł oraz gimnazjum 65.476 zł .

 

Ad. 3 . Dokonano przeniesień w planie wydatków w dziale 754 – 75412 OSP w związku z wnioskiem

o utworzenie § 4170 na kwotę 7.200 zł planu wydatków na opłacenie palacza i innych prac zleconych .

 

                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                                mgr Marek Słomiński

 

Załączone dokumenty
  Załącznik 1 (38kB) pobierz pokaż
  Załącznik 2 (39kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Rada Miejska, Ilość wyświetleń: 1601, Utworzony: 2009-04-07 11:14:37, Ostatnia zmiana: 2009-04-07 11:25:42 Historia zmian