Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7707444
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2009 » Uchwała XXVIII/164/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 2.03.2009 r. w sprawie aktualizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarowania odpadami dla Gminy Nowe Wersja do druku
                                                             UCHWAŁA NR XXVIII/164/2009

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 2 marca 2009 roku

 

w sprawie aktualizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Nowe.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1] ) oraz art. 18 ust. 1 ustawy    z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późn. zm.[2] ) w związku z art. 14 ust. 2 i 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku   o odpadach   ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.[3] ) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się aktualizację programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Nowe, stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                       mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)

   [1]  Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056 i Nr 199, poz. 1227

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462; z 2007 r. Nr 88, poz. 587 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227.

 

 

UZASADNIENIE

 

 do Uchwały Nr XXVIII/164/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 2 marca 2009 roku   w sprawie aktualizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Nowe.

 

Na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy o odpadach gmina Nowe ma obowiązek co 4 lata zaktualizować gminny program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami.  Dokumenty te zostały opracowane zgodnie z polityką ekologiczną państwa oraz z zachowaniem zgodności

z planami wyższego szczebla. Zarówno program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami uzyskały pozytywną opinie właściwych       w tej sprawie organów wykonawczych województwa kujawsko-pomorskiego

i powiatu świeckiego wyrażoną w uchwałach: Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 82/1004/08

z dnia 23 października 2008 roku oraz Zarządu Powiatu Świeckiego Nr 70/482/08 oraz Nr 70/483/08 z dnia

12 grudnia 2008 roku.

 

                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                       mgr Marek Słomiński


 

Załączone dokumenty
  Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe (2.8MB) pobierz pokaż
  Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe (2.1MB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Rada Miejska, Ilość wyświetleń: 1612, Utworzony: 2009-03-23 10:35:21, Ostatnia zmiana: 2009-03-23 10:41:07 Historia zmian