Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8397951
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2009 r. » Zarzadzenie Nr 76/2009 Burmistrza Nowego z 5 marca 2009 r. w sprawie okresowej oceny pracowników Wersja do drukuZarządzenie  Nr  76 /09

Burmistrza Nowego

z dnia  05  marca 2009 r.

 

w sprawie okresowej oceny pracowników .

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ) zarządzam, co następuje:

 

     § 1.1.Pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, zwani dalej Ocenianymi podlegają okresowym ocenom na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz.U. Nr 223, poz.1458 ) oraz w niniejszym zarządzeniu.

  2. Okresowej oceny nie przeprowadza się w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych krócej niż 6 miesięcy.

   § 2 .Okresowej oceny dokonuje bezpośredni przełożony Ocenianego, zwany dalej Oceniającym.

   § 3. 1 .Okresowa ocena pracowników dokonywana jest raz na dwa lata, z zastrzeżeniem § 4.

2 .Okresowa ocena pracowników przeprowadzana jest w kwietniu.

3 .Ostatecznym terminem sporządzenia oceny na piśmie jest dzień 25 kwietnia. Do tego dnia Oceniający zobowiązani są przekazać arkusze ocen do Burmistrza.

4 .Termin przeprowadzenia oceny może ulec zmianie w przypadku:

1) usprawiedliwionej nieobecności Ocenianego uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny;

2) istotnej zmiany zakresu obowiązków Ocenianego lub zmiany zajmowanego przez niego stanowiska.

5 .W przypadkach, o których mowa:

1)  w ustępie 4 pkt 1 - ocena sporządzana jest w terminie 1 miesiąca od dnia powrotu  Ocenianego do pracy;

2 ) w ustępie 4 pkt 2 - ocena sporządzana jest przed zmianą zakresu obowiązków lub stanowiska, jeżeli zmiana nastąpiła po upływie 6 m-cy od dnia zakończenia poprzedniej oceny.

6. Nowy termin sporządzenia oceny o którym mowa w ust. 5 wyznacza Oceniający, niezwłocznie powiadamiając o tym Ocenianego na piśmie. Kopię pisma dołącza się do arkusza oceny.

7. Kolejną ocenę kwalifikacyjną pracownika  dla którego uprzednia ocena została dokonana w terminie ustalonym  zgodnie z ust.6 przeprowadza się w terminie właściwym dla ogółu pracowników, jednak nie krótszym niż 6 m-cy od ostatniej oceny kwalifikacyjnej .

 

 § 4. 1 .W razie negatywnej oceny, pracownik poddawany jest ponownej ocenie nie później niż przed upływem 6 miesięcy, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy, od dnia zakończenia poprzedniej oceny.

2 .Termin przeprowadzenia oceny wyznacza Oceniający, niezwłocznie powiadamiając o tym Ocenianego na piśmie. Kopię pisma dołącza się do arkusza oceny.

  

§ 5. 1. Ocena pracowników dokonywana jest na podstawie sześciu kryteriów wspólnych dla wszystkich Ocenianych oraz 3 kryteriów dodatkowych, ustalonych przez Oceniającego, najistotniejszych  dla prawidłowego wykonywania  obowiązków na danym stanowisku pracy spośród określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia.

 

2 .Kryteriami wspólnymi dla wszystkich pracowników są:

 

Kryterium

Opis kryterium

1. Sumienność

 Wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie

2. Sprawność

 

 Dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań, umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów pracy. Wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki.

3. Bezstronność

 

 Obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów i informacji. Umiejętność sprawiedliwego traktowania wszystkich stron, niefaworyzowania żadnej z nich.

4. Umiejętność

   stosowania

  odpowiednich    

  przepisów

 

 Znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów. Umiejętność zastosowania właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy. Rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin.

5. Planowanie

    i organizowanie

   pracy

 

 Planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykonania zadań. Precyzyjne określanie celów, odpowiedzialności oraz ram czasowych działania. Ustalanie priorytetów działania, efektywne wykorzystywanie czasu, tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko- i długoterminowych.

6. Postawa etyczna

 

 Wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność. Dbałość o nieposzlakowaną opinię. Postępowanie zgodnie z etyką zawodową.

 

 

   § 6. 1. Oceny pracownika dokonuje się na piśmie w arkuszu okresowej oceny pracownika.

2 .Wzór arkusza oceny stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3 .Sporządzenie oceny na piśmie polega w szczególności na:

1) określeniu stopnia spełniania przez Ocenianego zadanych kryteriów, przy  uwzględnieniu następujących stopni:

 a) stopień bardzo dobry – przyznawany, jeżeli Oceniany zawsze spełniał dane  kryterium, niejednokrotnie w sposób przewyższający oczekiwania; za stopień ten Oceniany otrzymuje pięć punktów,

 b) stopień dobry – przyznawany, jeżeli Oceniany prawie zawsze spełniał dane  kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom; za stopień te Oceniany otrzymuje cztery punkty,

c) stopień zadowalający – przyznawany, jeżeli Oceniany, zazwyczaj spełniał dane kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom, za stopień ten Oceniany otrzymuje trzy punkty, 

d) stopień niezadowalający – przyznawany, jeżeli Oceniany często nie spełniał danego kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom, za stopień ten Oceniany otrzymuje 2 punkty.

2) przyznaniu Ocenianemu oceny, przy uwzględnieniu uzyskanej przez Ocenianego sumy punktów, według następującej skali ocen:

  a) ocena bardzo dobra – w przypadku uzyskania od 40 do 45 punktów ,

  b) ocena dobra – w przypadku uzyskania od 36 do 40 punktów,

  c) ocena zadowalająca – w przypadku uzyskania od 27 do 35 punktów,

  d) ocena negatywna   - w przypadku uzyskania poniżej 27 punktów.

3) uzasadnieniu oceny, w którym Oceniający opisuje sposób wykonywania przez  Ocenianego obowiązków, zwracając szczególną uwagę na spełnianie przez niego  kryteriów, z punktu widzenia których jest oceniany. 

 

   § 7. 1. Przed dokonaniem czynności, o których mowa § 6 ust. 3 Oceniający przeprowadza                z Ocenianym rozmowę, zwaną dalej rozmową oceniającą. Termin rozmowy oceniającej wyznacza Oceniający informując o nim Ocenianego, co najmniej na dwa dni przed terminem rozmowy.

2 .Podczas rozmowy Oceniający:

1) omawia z Ocenianym wykonywanie przez niego obowiązków w okresie, w którym podlegał ocenie, trudności napotykane przez niego podczas realizacji zadań oraz spełnianie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny;

2) określa w porozumieniu z Ocenianym zakres wiedzy i umiejętności wymagających rozwinięcia;

3) omawia z Ocenianym plan działań doskonalących umiejętności Ocenianego celem

lepszego wykonywania przez niego obowiązków.

 

§ 8. 1. Ocenianemu przysługuje od przyznanej mu oceny odwołanie do Burmistrza Nowego, w terminie 7 dni od daty otrzymania oceny.

2 .Odwołanie powinno być sporządzone na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie, wzór stanowi załącznik

nr 3.

 

§ 9. Arkusze oceny włączane są do akt osobowych pracownika.

 

§ 10. 1. W stosunku do ocenianego pracownika obowiązuje jawność oceny.

2 .Zabrania się udzielania informacji o ocenie pracownika osobom nieupoważnionym.

 

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                   Burmistrz

                                                                                                              Stanisław Butyński


Załączone dokumenty
  Zał. 1 (101.5kB) pobierz pokaż
  Zał. 2 (100kB) pobierz pokaż
  Zał. 3 (57kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz - St. Butyński, Ilość wyświetleń: 2148, Utworzony: 2009-03-17 10:55:38, Ostatnia zmiana: 2009-04-23 10:21:34 Historia zmian