Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8397943
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2009 r. » Zarzadzenie Nr 77/2009 Burmistrza Nowego z 5 .03.2009 r. w sprawie okreslenia stawki czynszu za wydzierzawienie i wynajęcie nieruchomości komunalnych Wersja do druku


ZARZĄDZENIE NR  77/09

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 5 marca 2009 roku

 

w sprawie określenia stawki czynszu za wydzierżawienie i wynajęcie nieruchomości komunalnych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.[1]) zarządzam, co następuje:

 

  § 1. Wprowadzam za wynajęcie lub wydzierżawienie gruntu komunalnego przeznaczonego:

 

  1) pod ustawienie obiektów handlowych i usługowych miesięczną stawkę jednostkową w wysokości 1,00 zł za 1m2,

  2) pod ustawienie garażu samochodu zarobkowego lub działalność usługowo – produkcyjną miesięczną stawkę

      jednostkową w wysokości 0,50 zł za 1m2.

 

   § 2. Wprowadzam za wynajęcie obiektu handlowego w miejscowości Morgi miesięczną stawkę jednostkową

w wysokości  120,00zł.

 

   § 3. Wprowadzam za wynajęcie części nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul Nowej 11     w Nowem z przeznaczeniem na urządzenie garażu miesięczną stawkę jednostkową w 30,00zł.

 

   § 4. Czynsze najmu i dzierżawy, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r

o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535  z późn. zm.) zostaną powiększone o należną stawkę podatku VAT.

 

   § 5. W Zarządzeniu Burmistrza Nowego nr 37/2004 z dnia 25 listopada 2004r w sprawie: określenia stawek czynszu na dzierżawę lub najem gruntów i lokali użytkowych mienia komunalnego uchyla się § 1 pkt. 1 lit. b i d.

 

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                         Burmistrz

                                                                                                                  Stanisław Butyński

 

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, , z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,  z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458.


 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz - St. Butyński, Ilość wyświetleń: 1718, Utworzony: 2009-03-17 09:42:40, Ostatnia zmiana: 2009-03-17 09:43:25 Historia zmian