Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8398036
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2009 r. » Zarządzenie Nr 73/2009 Burmistrza Gminy Nowe z 25.01.2009 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 1/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i .......... Wersja do druku


ZARZĄDZENIE NR 73/2009

BURMISTRZA GMINY NOWE

z dnia 5 stycznia 2009 roku

 

   w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych

z realizacją zadań gminy w zakresie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i Gminy Nowe.

 

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]), art. 11, 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, nr 96, poz. 873 z późn. zm.[2]) oraz uchwały nr XIV/73/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie: uchwalenia na 2009 rok programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego zarządzam, co następuje:

 

 

   § 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert 1/2009 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Nowe w 2009 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

 

   § 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

   § 3. Ostateczny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 11 marzec 2009 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, lub data stempla pocztowego.

 

   § 4. Wzór oferty na realizację zadania publicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

   § 5. Wzór umowy na realizację zadania publicznego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

   § 6. Wzór sprawozdania na realizację zadania publicznego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

   § 7. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert na realizację zadania publicznego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 

   § 8. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w gazecie o zasięgu regionalnym, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Nowe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

 

   § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                             Burmistrz

                                                                                                       Stanisław Butyński

 

 

[1] Zmiany do tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458.

[1] Zmiany do tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz.593, Nr 116 poz.1203, Nr 210 poz.2135, z 2005r. Nr 155 poz.1298, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1462, Nr 249 poz.2104, z 2006r.Nr 94 poz.651, z 2008r. Nr 209 poz.1316. 


 

 

Załączone dokumenty
  Załącznik nr 1 (28kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 2 (81.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 3 (65.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 4 (79.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 5 (50kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz - St. Butyński, Ilość wyświetleń: 1834, Utworzony: 2009-02-23 13:27:44, Ostatnia zmiana: 2009-02-23 13:49:31 Historia zmian