Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8397986
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2009 r. » Zarządzenie Nr 69/2009 z 30.12.2008 r. w sprawie powołania składu do określenia Regulaminu prac Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie pod nazwą "Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Nowe" Wersja do druku


ZARZĄDZENIE  NR 69/2008

BURMISTRZA  GMINY  NOWE

z dnia 30 grudnia 2008 roku

 

 

w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej  do oceny ofert złożonych

w konkursie pod nazwą „Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Nowe”.

 

 

    Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, nr 96, poz. 873

z późn. zm.[2]) oraz uchwały nr XXVI/151/2008 Rady Miejskiej

w Nowem z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia na 2009 rok programu współpracy Gminy Nowe

z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi

i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego zarządzam, co następuje:

 

 

    § 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu oceny ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie: upowszechnianie aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie miasta

i Gminy Nowe, złożonych przez organizacje pozarządowe w następującym składzie:

 

1)      Pani Urszula Kempińska-Czerwińska – Przewodnicząca

2)      Pani Grażyna Janicka  – Członek

3)      Pani Karolina Tórz   – Członek

 

   § 2. Na przewodniczącą komisji powołuję Panią Urszulę Kempińską-Czerwińską.

 

   § 3. Regulamin działania Komisji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

   § 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                             Burmistrz

                                                                                                       Stanisław Butyński

 

 

[1] Zmiany do tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458.

 

[1] Zmiany do tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz.593, Nr 116 poz.1203, Nr 210 poz.2135, z 2005r. Nr 155 poz.1298, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1462, Nr 249 poz.2104, z 2006r.Nr 94 poz.651, z 2008r. Nr 209 poz.1316.  

 

 

 

 Załącznik do zarządzenia Burmistrza

NR 69/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

 

1. Komisja Konkursowa powołana jest przez Burmistrza jako zespól doradczo-opiniujący,  który ma na celu

    ocenę złożonych ofert na realizację zadań publicznych.

2. Komisja Konkursowa, składa się z pracowników Urzędu gminy powołanych przez Burmistrza.

3. Komisja Konkursowa zbiera się na spotkaniach inicjowanych przez Burmistrza.

4. Każdy z członków Komisji Konkursowej informowany jest o terminie spotkania, co najmniej na 3 dni przed

    planowanym spotkaniem.

5. Spotkania Komisji Konkursowej prowadzone są przez Przewodniczącego lub wskazaną rzecz niego osobę.

6. Spotkania Komisji są protokołowane przez członka komisji wskazanego przez przewodniczącego.

7. Komisja konkursowa podejmuje decyzję o wyborze ofert w głosowaniu zwykłą większością głosów.

8. Protokoły spotkań Komisji, oraz inne dokumenty przechowywane są w zbiorze akt Urzędu Gminy.

9. W pracach Komisji oceniającej nie mogą brać udziału osoby, związane z podmiotami wnioskującymi    

    o dotację, tj. takie, które uzyskują w nich przychody, są członkami, wolontariuszami, członkami władz

    podmiotów ubiegających się o dotację oraz członkami władz stowarzyszeń, do których należą podmioty

    ubiegające się o dotacje.

10. Opinie Komisji są przedstawione w formie pisemnej Burmistrzowi Gminy.

 

                                                                                                             Burmistrz

                                                                                                       Stanisław Butyński


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz - St. Butyński, Ilość wyświetleń: 1812, Utworzony: 2009-02-23 12:53:04, Ostatnia zmiana: 2009-02-23 12:53:51 Historia zmian