Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8397950
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2009 r. » Zarządzenie Nr/71/2009 Burmistrza Nowego z 5.01.2009 Burmistrza Nowego z 5.01.2009 r. w sprawie powolania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wersja do druku

                         

ZARZĄDZENIE Nr 71/2009

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 5 stycznia 2009 roku

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.[1]) i art. 41 ust 3,4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku.  o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U.  2007, Nr 70, poz. 473 z póź. zmianami[2]), zarządzam, co następuje:

 

    § 1. Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

 

          1. Urszula Kempińska-    Czerwińska - Przewodnicząca Komisji,

          2. Marzena Czaja-          Członek Komisji,

          3. Maria Malinowska-     Członek Komisji,

          4. Joanna Kowalska-      Członek Komisji,

          5. Karolina Tórz-           Członek Komisji,

          6. Benedykt Grochocki-  Członek Komisji,

          7. Zbigniew Chmielecki- Członek Komisji.

          8. Jerzy Pstrąg-             Członek Komisji

 

    § 2. Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 roku.  o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2007, Nr 70, poz. 473 z póź. zmianami ) oraz z innych przepisów.

    § 3. Członkowie Komisji sprawują swoją funkcję do czasu odwołania lub złożenia pisemnej rezygnacji.

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

                                                                                               BURMISTRZ NOWEGO

                                                                                                 Stanisław Butyński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806 Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806 z  2003 r.  Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z  2004 Nr 102 poz. Nr 116 poz. 1203 z 2005 Nr 172 poz. 1441, Nr 175. poz. 1457 z  2006 r.  Nr 17, poz. 128,  z 2006 Nr 181 poz. 1337 z  2007, Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,  Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111.

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238


 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz - St. Butyński, Ilość wyświetleń: 1809, Utworzony: 2009-02-12 08:50:42, Ostatnia zmiana: 2009-02-12 08:57:23 Historia zmian